Rapport: Gjennomføring av EUs plastdirektiv

Europakommisjonen

Denne rapporten gir en oversikt over EUs plastdirektiv, og inneholder en liste med anbefalinger som skal sikre en effektiv implementering i medlemslandene.

Plast er et prioritert område i EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi, og i mars 2019 ble plastdirektivet vedtatt. Målet er å redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast. I tillegg skal direktivet legge til rette for en smart, innovativ og bærekraftig plastindustri, der design og produksjon ivaretar behovet for gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning. Dette vil bidra til å redusere EUs klimagassutslipp, samtidig som det sikrer vekst og arbeidsplasser i Europa.

I den forbindelse har Zero Waste Europe laget en liste med tiltak som skal sikre en effektiv implementering på nasjonalt nivå. De ber medlemslandene om å ta ledelsen i kampen mot plastforurensning, og anbefaler at de bygger videre på plastdirektivet ved å innføre enda mer ambisiøse og konkrete tiltak. Disse inkluderer:

  • En sterk håndheving og overvåking av tiltakene. Det er ikke noe poeng i å ha ambisiøse tiltak på papiret hvis de ikke blir fulgt opp i praksis. Derfor er det avgjørende for medlemsstatene å sikre sterk håndhevelse av alle tiltakene de iverksetter, samt å etablere overvåkningssystemer for å vurdere virkningen av disse
  • Sette nasjonale mål for forbruk og reduksjon av matbeholdere og drikkekopper, samt markedsbegrensninger for disse produktene
  • Innføre en utvidet produsentansvarsordning så snart som mulig (lenge før 2024). Dette skal sikre mer bærekraftige produkter, finansiering av avfallshåndtering og bedre informasjon til forbrukerne 
  • Innføring av pantesystem for drikkeflasker (de aller fleste land i EU har ikke en slik ordning)
  • Sette høyere resirkuleringsmål for drikkeflasker (90 % innen 2025, ikke 2029)
  • Kortere frist for gjennomføring av tiltakene, særlig produsentansvarsordningen

Du kan lese hele rapporten her.

Bilde: © Europakommisjonen

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning