Rapport: Hvordan vil omstillingen til en sirkulær økonomi påvirke etterspørselen etter arbeidskraft og kompetanse?

Rwanda Green Fund, Flickr

Rapportens mål er å gi en forståelse for hvordan overgangen til en sirkulær og mer ressurseffektiv økonomi i Europa vil påvirke arbeidsmarkedene i EUs medlemsland.

EU er på riktig spor ved å gjøre sirkulær økonomi til en politisk prioritet, da en slik politikk vil bidra til å redusere negative miljøpåvirkninger samtidig som det bidrar til et høyere sysselsettingsnivå. Ved å bevege seg mot en mer sirkulær økonomi vil BNP i EU øke med nesten 0,5% innen 2030 sammenlignet med grunnlinjen. Netto økning i arbeidsplasser er omlag 700 000 sammenlignet med grunnlinjen gjennom økende arbeidsbehov fra resirkuleringsanlegg, reparasjonstjenester og nedgang i forbrukernes etterspørsel. Selv om omfanget av økningen i sysselsettingen er drevet av antakelsene om at det omstilles til en sirkulær økonomi i scenariene, bekrefter analysen at det er mulig å bli mer ressurseffektiv og samtidig øke sysselsettingen.

Positiv effekt på sysselsetting

Nettoeffekten på sysselsetting i EU er positiv, men sektorsammensettingen av sysselsettingen vil endres. Sektorer som produserer og behandler råvarer vil bli mindre, mens resirkulerings- og reparasjonssektoren vil oppleve ytterligere vekst. Rapporten identifiserer også andre sektorer som potensielt vil dra nytte av en omstilling til sirkulær økonomi, inkludert tjenestesektorer og elektrisitet.

Det er foreløpig vanskelig å forespeile hvordan sysselsettingen i avfallssektoren vil bli i fremtiden på grunn av økt automatisering, forbedring av produktmaterialer (for enklere resirkulering) og den teknologiske utviklingen. Ny kompetanse og kunnskap er derfor viktig, og bør fremmes for å legge til rette for implementeringen av ny teknologi i denne sektoren, og for å sørge for at folk er tilstrekkelig kompetent.

Sysselsettingen i mange sektorer går ned som følge av en omstilling til sirkulær økonomi, men dette vil i svært stor grad kompenseres for ved økt forbruk og sysselsetting i andre sektorer.

Tverrgående og overførbar kompetanse vil bli viktigere

Omstilling til sirkulær økonomi har en relativt liten innvirkning på kompetansebehov på tvers av sektorer, sammenlignet med andre drivere til forandring, som eksempelvis teknologisk endring som har en høyere innvirkning på jobber og på overgangen til høyt kvalifiserte jobber i enkelte sektorer. Dette funnet tyder på at omstillingen til sirkulær økonomi i seg selv ikke har en stor transformativ effekt på arbeidsmarkedet med hensyn til ferdighetsbehov, men at det må sees i sammenheng med konteksten. Den generelle trenden er at det vil bli en økning i etterspørselen etter tverrgående kompetanse, som eksempelvis problemløsning og kommunikasjon. Betydningen av overførbar kompetanse blir større og viktigere, nye jobber vil utvikle seg, og arbeiderne må tilpasses deretter.

Politiske verktøy kan benyttes for å sikre sysselsetting og tilstrekkelige ferdigheter ved en omstilling til sirkulær økonomi. Det fremkommer av rapporten at det bør dannes retningslinjer som støtter opp under jobbovergangene for å sikre sysselsettingen i berørte sektorer.

Les hele rapporten, Impacts of circular economy policies on the labour markether.

Bilde ©Rwanda Green Fund, Flickr

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning
Kategorier