Rapport: Mot en bærekraftig fremtid

Mot en bærekraftig fremtid

EU-Kommisjonens «Reflection paper», Towards a sustainable Europe by 2030, er en del av EUs forpliktelse til å levere på FNs mål for bærekraftig utvikling og Paris-avtalen om klimaendringer.

Europa har et godt utgangspunkt og har startet å danne en plan for omstilling til bærekraftig utvikling, men det fremkommer av dokumentet at utfordringene som verden står overfor på dette feltet er mange og kritiske. Disse utfordringene setter økonomisk velstand, samfunnet, og miljøet i fare.

Hvordan oppnå bærekraftmålene?

I dette dokumentet ser Kommisjonen på et bredt spekter av utfordringer som Europa står overfor og presenterer tre scenarier for hvordan EU og dets medlemsstater kan lede en bærekraftig omstilling til fordel for alle, og hvordan Europa kan følge opp FNs bærekraftmål innen 2030. Disse scenariene tar sikte på å gi ulike ideer og oppfordre til debatt og tenkning. På den måten forsøker rapporten å styre debatten om hvordan disse målene best kan oppnås. Det endelige resultatet vil trolig være en kombinasjon av visse elementer fra hvert scenario.

De tre scenariene er:

  1. En overordnet strategi for FNs bærekraftmål som styrer EUs og dets medlemsstaters handlinger:

Her er bærekraftmålene godkjent på det høyeste politiske nivået i EU, og underbygger fremtidige politikker og aktiviteter. EU-institusjoner og medlemsstater, inkludert regionale og lokale myndigheter vil arbeide tettere sammen for å sikre bedre samordning. En implementeringsprosess vil iverksettes for å overvåke fremdrift, og bestemme milepæler som skal nås innen 2030.

  1. En fortsatt implementering av FNs bærekraftmål i alle av Kommisjonens relevante politikkfelt, men uten håndheving av medlemsstaters tiltak:

Bærekraftmålene vil fortsette å inspirere Kommisjonens politiske beslutningsprosesser og veilede utviklingen av vekststrategien etter EU2020. Samtidig utelukkers ikke andre politiske prioriteringer, og medlemsstaterne tvinges ikke til å arbeide for å nå bærekraftmålene kollektivt. Denne tilnærmingen vil gi mer frihet til medlemsstatene, herunder regionale og lokale myndigheter, til å bestemme hvordan de arbeider for å levere på FNs bærekraftmål.

  1. Et økt fokus på ekstern handling, samtidig som de bærekraftige ambisjonene på EU-nivå konsolideres:

EU kan bygge på erfaringen fra sitt arbeid med bærekraftmålene ved å gjøre flere forbedringer og bistå andre land rundt om i verden for å bidra til videre fremgang. EU kan belsutte å fremme EUs miljø-, sosiale- og styringsstandarder gjennom handelsavtaler og multilaterale forhandlinger. EU kan også arbeide tettere med internasjonale organisasjoner for å nå målene.

På bakgrunn av det som allerede er oppnådd de siste årene, fremheves det i de tre scenariene at det er behov for ytterligere tiltak dersom EU og verden skal sikre en bærekraftig fremtid for verdens befolkning.

Europa må bane vei

I refleksjonsdokumentet fokuserer Kommisjonen på fire viktige politiske grunnlag for en bærekraftig omstilling, som inkluderer å omstille fra en lineær til en sirkulær økonomi, korrigere ubalansen i matsystemet, fremtidssikre energi, bygninger og mobilitet, og sørge for at denne overgangen er rettferdig, og at ingen blir etterlatt (kollektivt). Dokumentet konsentrerer seg om horisontale virkemidler og verktøy som må understøtte en bærekraftig omstilling:

  • Utdanning, vitenskap, teknologi, forskning, innovasjon og digitalisering
  • Finans, prising, skatt og konkurranse
  • Ansvarlig forretningsadferd, samfunnsansvar og nye forretningsmodeller
  • Åpen og regelbasert handel
  • Styring og politikksamhold på alle nivåer

Det avsluttes med å understreke viktigheten av å bane vei for en global bærekraftig omstilling ettersom EUs politikk bare vil ha en begrenset innvirkning på planeten dersom resten av verden ikke henger med og fortsetter som før.

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning