Rapport: Ny handlingsplan for sirkulærøkonomi

EU sirkulærøkonomi

EUs nye handlingsplanfor sirkulærøkonomi viser veien mot en klimanøytral og konkurransedyktig økonomi med styrkede forbrukerrettigheter. Planen, som er en sentral bærebjelke i European Green Dealhar særlig fokus på produktdesign og avfallsforebygging.

Europakommisjonen la frem sin første handlingsplan for en sirkulær økonomi i desember 2015. Den inneholdt 54 tiltak som skal fremme overgangen til en sirkulær økonomi, og en statusrapport fra mars 2019 viste at samtlige tiltak er fulgt eller følges opp. Likevel kommer bare 12% av materialene i Europas økonomi fra sekundære råvarer, og det anslås at kun 9% av verdensøkonomien er sirkulær. Avfallsmengdene i EU økte også med fem prosent i perioden 2010-2016, og halvparten av avfallet går til forbrenning eller deponering. I tillegg eksporterer EU store mengder avfall, som fører til negative konsekvenser for helse og miljø i andre land. Det gjenstår dermed mye arbeid, og en forsterket innsats innenfor sirkulær økonomi anses som svært viktig for å nå målene i Green Deal.

Bærekraftige produkter skal bli den nye normen  

Et sentralt punkt i den nye handlingsplanen er hvordan man skal produsere og forbruke på en annen måte. Kommisjonen vil innføre en bærekraftig produktpolitikk, Sustainable Product Policy, for å sikre at produkter på EU-markedet er designet for å vare lenger. Produktene må i tillegg være enkle å reparere og resirkulere, og de bør inneholde mest mulig sekundære råvarer. Engangsprodukter skal begrenses, og det vil bli forbudt å ødelegge overskuddslager av produkter som ikke er solgt. Ecodesign-direktivet vil også utvides til flere produktkategorier, og produsenter må belage seg på å ta et mye større miljøansvar. Kommisjonen vil i tillegg innføre strengere regler for offentlige innkjøp for å fremme sirkulære produkter. 

Vil styrke forbrukernes rettigheter

Forbrukere skal ha enkel tilgang på troverdig, verifiserbar og sammenliknbar informasjon slik at det blir lettere å velge bærekraftige produkter. Eksempelvis må produkter inneholde tydelig informasjon og varighet, reparerbarhet og hvordan de skal kastes. Fra 2021 vil EU stramme inn regelverket for elektronikkprodukter for å sørge for bedre tilgang til reservedeler, reparasjonstjenester og manualer. 

Økt fokus på ressursintensive sektorer

Sektorer som i dag bruker store menger råmaterialer, og hvor det sirkulære potensialet er stort, skal prioriteres. Kommisjonen vil derfor sette i verk målrettede tiltak for følgende sektorer: 

  • Elektronikk og IKT
  • Batterier og kjøretøy
  • Emballasje 
  • Plast
  • Tekstiler
  • Mat
  • Bygg og anlegg

Blant de viktigste tiltakene er økt bruk av resirkulerte råvarer og nye kvalitets- og holdbarhetskrav. For eksempel skal innsamlingen av elektronisk utstyr forbedres for å øke gjenvinningsgraden og bruken av sekundere råvarer. Planlagt foreldelse i elektroniske produkter vil slås ned på, ikke-oppladbare batterier skal fases ut og det skal lages en felles lader for alle smarttelefoner. 

Avfallsforebygging

Kommisjonen ønsker å fremme et velfungerende og integrert indre marked for trygge og konkurransedyktige sekundære råvarer. Det vil innføres tiltak for å øke materialgjenvinningen og redusere avfallsmengdene. EU vil også minimere eksport av avfall til land utenfor Europa, samt slå ned på ulovlig avfallseksport.

For mer informasjon, les helehandlingsplanen i sin helhet her.

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning