Rapport: Oppdatert liste over godkjente opphuggingsverft i henhold til EUs Skipsgjenvinningsforordning

eu kom

Europakommisjonen har publisert en oppdatert liste over godkjente gjenvinningsanlegg for skip. Alle EU/EØS-flaggede skip forplikter seg til å bruke verftene på listen.   

Rundt 40 % av verdens skipsflåte er kontrollert av europeiske shippingselskap, men kun 7 % av europeiske skip blir opphugget i EU. Mesteparten blir skrotet i Sør-Asia hvor miljøkravene er lave, og dette medfører uakseptable helse- og miljøkonsekvenser.

I 2013 ble EUs forordning om skipsopphugging vedtatt, hvis mål er å redusere og minimere negative effekter på mennesker og natur som følge av skipsresirkulering. Den bygger på den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen). Forordningen pålegger også alle nye EU/EØS-flaggede skip om å ha en inventarliste over farlige materialer (Inventory of Hazardous Materials). Innen 2021 må alle eksisterende skip ha et IHM, og dette vil også gjelde tredjelandsskip som anløper en EU/EØS-havn. Det er gjort unntak for skip med bruttotonnasje under 500, for statlige skip (f.eks. krigsskip) og skip som i hele sin driftstid bare seiler i farvann som er underlagt suvereniteten eller jurisdiksjonen til flaggstaten.

Europeisk liste over godkjente gjenvinningsanlegg

I forbindelse med ovennevnte forordning, ble det i 2016 besluttet å opprette en europeisk liste over godkjente gjenvinningsanlegg. Listen inneholder påkrevde opplysninger om anleggene:

  • Gjenvinningsmetode
  • Type og størrelse på skip som kan gjenvinnes
  • Eventuelle begrensinger (f.eks. vedrørende farlig avfall)
  • Største årlige gjenvinningskapasitet

Den oppdaterte listen inneholder 34 anlegg, hvorav 30 befinner seg i Europa, tre i Tyrkia og et i USA. Fem norske gjenvinningsanlegg er lagt til på listen. De europeiske anleggene godkjennes av den enkelte medlemsstat, mens opphuggingssteder utenfor EU må godkjennes av EU-kommisjonen. For at et anlegg skal bli godkjent, må det være utformet og drevet på en sikker og miljømessig forsvarlig måte. Det må drivers fra en fast konstruksjon og skadevirkningene på menneskers helse og miljø skal forebygges. Anlegg som tilfredsstiller kravene kommer med på listen, og godkjenningen gis for fem år. Listen vil endres regelmessig, og garanterer at anlegget er trygt og sikkert.

Du finner den oppdaterte versjonen her

Artikkel fokus
Marked