Rapport: Rammeverk for sirkulær økonomi

monitoring framework for circular economy

Målet er å overvåke trender og se utviklingsmønstre i medlemslandene. Resultatene i overvåkingen skal også danne grunnlag for fastlegging av nye prioriteter. 

EUs rammeverket for sirkulær økonomi består av ti indikatorer fordelt på fire grupper. Disse gir en oversikt over EUs viktigste innsatsområder:

Produksjon og forbruk

1. EUs selvforsyningsgrad med råstoff.
2. Grønne offentlige anskaffelser (indikator under utvikling).
3. Avfallsgenerering
4. Matavfall (indikator under utvikling)

EU kan vise til visse framskritt for denne gruppen. Det genereres mindre avfall, og matavfallet ble redusert med fem millioner tonn mellom 2012 og 2014. Det er derimot behov for å redusere gapet mellom medlemslandene og mellom ulike materialtyper. EU er også avhengig av råvareimport, og rammeverket presiserer behovet for tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på råvarer.

Avfallshåndtering

5. Materialgjenvinningsgrad, overordnet.
6. Materialgjenvinningsgrad for spesifikke avfallsstrømmer

Innen avfallshåndtering kan man også se en positiv utvikling. Mellom 2008 og 2016 økte EUs gjenvinningsgrad fra 37 % til 46 %. Samtidig er det et betydelig rom for forbedringer, og det finnes fremdeles store forskjeller mellom medlemslandene og avfallsstrømmer.

Sekundære råvarer

7. Bidrag av gjenvunnet materiale til råstoffbehov
8. Handel i gjenvunnet råvare

Etterspørselen etter materialgjenvunnet råvare er liten og utgjør bare 10 % av den totale råvareetterspørselen. På den andre siden øker handelen med materialgjenvunnet råvare både innad i EU og mellom EU og tredjeland.

Konkurransedyktighet og innovasjon

9. Private investeringer, jobber og brutto verdiøkning
10. Patenter

Meldingen viser at overgangen til en sirkulær økonomi fører til flere investeringer, økt sysselsetting og brutto verdiøkning. Antall patenter for materialgjenvinning steg med 35 % mellom 2000 og 2013.

Alle indikatorene oppdateres kontinuerlig på en egen nettside for rammeverket. Den inneholder verktøy for å følge utviklingen, samt informasjon om metodikk, datakilder, definisjoner og standarder for publisering. EU-kommisjonen ønsker å videreutvikle rammeverket, og vil sette spesielt fokus på grønne offentlige anskaffelser og matavfall.

Les hele rammeverket her

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning