Rapport: Trender og utsikter for den globale transportsektoren

ITF 2019

ITFs transportrapport for 2019 ser på trender og utsikter for den globale transportsektoren, og presenterer langsiktige prognoser for transportbehovene for frakt (maritim, luft, bakke) og persontransport (bil, tog, fly) frem til 2050. Den ser også på tilknyttede CO2-utslipp under ulike scenarioer.

Rapporten fokuserer på potensielle disruptive endringer og hvordan disse drastisk kan forandre den globale transportsektoren. Dagens transportsystemer er et resultat av mange disruptive innovasjoner, og det er derfor sannsynlig at det vil skje store endringer innen 2050. Fem nøkkelfaktorer påvirker denne utviklingen:

  • Kostnader (ny teknologi kan redusere produksjonskostnadene og utkonkurrere etablerte modeller)
  • Kvalitet (ny teknologi kan gi bedre produktkvalitet og utkonkurrere eksiterende produkter)
  • Forbrukere (konsumentenes preferanser kan endre seg, f.eks. økt fokus på klima- og miljøegenskaper)
  • Reguleringer (nye lover og reguleringer kan endre transportsystemene, f.eks. strengere miljøkrav og bedre rettigheter for arbeidstakere)
  • Tilgang på ressurser

En kombinasjon av alle faktorene kan resultere i disruptiv utvikling, og noen disruptive innovasjoner kan overta gamle forretningsmodeller. Rapporten peker bl.a. på at økt netthandel, 3D-printing, autonome kjøretøy og nye handelsruter i stor grad kan endre fremtidens transportsystemer.

Økt global etterspørsel etter transporttjenester

Ifølge rapporten, vil den globale etterspørselen etter mobilitet vokse raskt frem mot 2050. Persontransporten vil tredobles, og Kina og India vil stå for en tredjedel av alle passasjerreiser. Antall flyreiser vil kunne firedobles i de to landene. Private kjøretøy vil forbli den foretrukne transportformen globalt, og andelen personbiler vil øke kraftig i utviklingsregioner. Offentlig transport og delemobilitet vil dominere transportbildet i byene.

Global godstransport er forventet å tredobles frem mot 2050. I 2015 utgjorde sjøtransport 70 % av all global godstransport, mens veg og jernbane sto for henholdsvis 18 % og 9 %. Mindre enn 0,25 % ble transportert med fly. Luftfrakt er derimot forventet å ha den høyeste sammensatte årlige veksten de neste tiårene, men vil fremdeles utgjøre en marginal andel av total godstransport. Skip vil stå for tre fjerdedeler av internasjonal fraktleveranse i 2050, mens 17 % blir transportert på veg og 7 % med tog.

CO2-utslipp kan forbli en stor utfordring

Teknologisk fremgang alene vil ikke føre til reduserte utslipp, og det anslås at dagens klimaforpliktelser ikke vil være tilstrekkelige til å oppfylle målene i Paris-avtalen. Kombinert med økt etterspørsel etter mobilitet, kan CO2‑utslippene fra transport potensielt øke med 60 % i 2050. Dette skyldes i stor grad mer varefrakt og økt passasjertransport, som begge kan øke med hele 225 % innen 2050.

Et bredt spekter av ambisiøse politiske tiltak og atferdsendringer er derfor nødvendig for å unngå at CO2-utsliuppene fra transport vokser. Optimalisering av ruter, mobilitetsdeling, autonome kjøretøyer og nullutslippstransport vil også bli viktige bidragsytere til mindre utslipp. Delemobilitet og autonome kjøretøy kan for eksempel redusere utslippene med 73 % i urbane områder, mens disruptiv teknologi potensielt kan redusere utslippene fra passasjertransport med 76 % innen 2050.

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked