Rapport: Verdens miljøstatus

Global Environment Outlook

FNs Miljøprogram lanserte nylig sin sjette miljøstatusrapport Global Environment Outlook (2019). Den vurderer hele klodens miljøtilstand og ser på ulike scenarioer for hvordan verden kan og bør se ut i fremtiden.

Den omfattende rapporten består av 25 kapitler som er fordelt på tre deler: status og trender, en vurdering av effektiviteten av tiltak og virkemidler i miljøpolitikken, og framskrivninger.

Rapporten viser tydelig at menneskelig aktivitet fortsetter å ødelegge naturen i stor grad. Forskerne har dokumentert omfattende tap av leveområder for planter og dyr, og klimaendringer og forurensing fører til masseutryddelse av arter og natur som vi er helt avhengige av. I tillegg fører luftforurensing til for tidlig død hos 6-7 millioner mennesker hvert år, og 1,4 millioner dør av vannrelaterte sykdommer. Innen 2050 kan antibiotika-resistente infeksjoner bli hovedårsaken til for tidlig død.

Det har blitt gjort irreversibel skade på alle miljøområdene rapporten vurdert, og verden må handle raskt dersom man skal klare å snu i tide. Dette vil kreve en betydelig større innsats og et utstrakt globalt samarbeid. Rapporten foreslår blant annet en internasjonal avtale mot marin forsøpling og en mer koordinert og samstemt tilnærming for å få bukt med miljøkriminalitet. Det er også behov for mer nyvinning og tverrsektorielt samarbeid for å sikre bærekraftig utvikling.

Statusrapporten ser også på ulike politiske grep innen miljøpolitikk, og presenterer flere case-studier for å dele erfaringer og formidle god praksis. Den har også vurdert effekten av både internasjonale, nasjonale og lokale tiltak, som for eksempel Parisavtalen og strandrydding.

Selv om miljøtilstanden er alvorlig, påpeker forskerne at det finnes gode bærekraftige løsninger for utfordringene vi står overfor. I tillegg til å redusere skadeomfanget knyttet til klimaendringene, vil de også kunne bidra til sosial og økonomisk utvikling.

Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning