Rapport: Workshop om strategisk samarbeid innen blå vekst i Nordsjøen

Workshop blå vekst

I september 2013 godkjente Europaparlamentet et forbedrende tiltak - en regional strategi vedrørende Nordsjøregionen. 

Tverrsektorielt maritimt samarbeid i Nordsjøregionen

Bakgrunnen for den regionale strategien er å støtte opp om tverrsektorielt maritimt samarbeid i regionen gjennom en «bottup-up» prosess som involverer interessenter i workshops knyttet til finansiering, områdeforvaltning, ressursforvaltning, miljøspørsmål og innovasjon. Målet er å: 

 • Øke bevisstheten knyttet til potensialet for samarbeid i EUs havnebasseng for implementering av EU-regelverk knyttet til Blå Vekst, marine og maritime forhold. 
 • Øke bevisstheten knyttet til behovet for tverrsektorielt samarbeid på knyttet til havområdene for unngå konflikter knyttet til bruk av områder, tillate bærekraftig ressursbruk og stimulere utviklingen av produksjon av offshore fornybar energi.
 • Legge til rette for samarbeid i Nordsjøen og bygge på eksisterende fora. 
 • Gi råd og veiledning til interessenter og potensielle prosjektansvarlige. 
 • Arbeide opp mot forvaltningsmyndigheter i EU og finansieringsprogrammer. 
 • Hjelpe interessenter med å identifisere finansiering knyttet til marine og maritime prosjekter, både på nasjonalt nivå og EU-nivå. 
 • Samle prosjektpartnere for å utvikle tverrsektorielle aktiviteter. 

Workshops

Den første workshopen under «forbedrende tiltak» utforsket mulighetene og utfordringene i energisektoren, og involverte en rekke sentrale interessenter, talere og paneldeltakere. I juni 2016 organiserte Europakommisjonen en ny workshop som omhandlet blå vekst samarbeid i Nordsjøenregioenen. Workshopen ble arrangert av den nederlandske provinsen Sør-Holland, og målet var å identifisere behov og potensielle prioriteringer for offentlig privat samarbeid som kan utvikle nye muligheter innen blå økonomi. Gjennom tre sesjoner fokuserte workshopen på å identifisere prioriteter, finne nødvendige tiltak og mobilisere ressurser. Følgende tiltak ble fremhevet hva gjelder transnasjonalt samarbeid: 

Naturlig «avledede» produkter fra havet

 • Sikre det langsiktige potensialet i Nordsjøen som kilde til ernæring og helsemessige fordeler. 

Rene maritime operasjoner (frakt, havner, etc.)

 • Opprettholde konkurranseposisjonen til Nordsjøens maritime sektor ved å minimere miljøkostnadene til industri og samfunn.  

Ferdigheter og teknologier med flere bruksområder innen Blå Vekst- verdikjeder

 • Utnytte potensialet for å ta i bruk nye metoder, som eksempelvis big data, økonomiske «cross-overs», samt fornye ferdighetsgrunnlaget. 

Mulige flaggskip-initativ 

 • Etablere et transnasjonalt partnerskap mellom klynger, bedrifter, universiteter og andre kunnskaps- og utdanningsinstitusjoner for blå vekst, som bygger på modellen knyttet til eksisterende europeiske kunnskaps- og innovasjonsfellesskap. 
 • Samle finansiering i et felles programinstrument for å investere i transnasjonale blå vekst initiativer innen INTERREG Nordsjøprogrammet. 
 • Etablering av et grenseoverskridende finansielt instrument for å støtte demonstrasjonsprosjekter innen blå vekst i Nordsjøen. 
 • Skape en konkurranse om innovative overgangsløsninger for blå vekst satsning, spesielt rettet mot unge mennesker. 
 • Sette opp en ordning for å plassere unge nyutdannede som innovasjonsassistenter i små og mellomstore bedrifter innen blå vekst. 

 

Rapporten i sin helhet finnes her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked