Vektlegger bærekraftig mat

Bilde © EU-Kommisjonen

Allerede i 2002 fikk København kommune på plass en mat-strategi som tar sikte på at 90% av ingrediensene som benyttes til å lage mat i byens offentlige kjøkken skal være økologiske. I 2016 var 88% av maten økologisk, og i dag har flesteparten av de omlag 900 kjøkkenene nådd 90%.

Dersom en skal oppnå målet om 90% økologiske råvarer er det helt essensielt at de som arbeider på kjøkkenet får opplæring, og at innkjøpsmetodene samtidig endres for å sikre at det benyttes økologiske sesongvarer av god kvalitet. Denne tilnærmingen til offentlige innkjøp skaper også insentiver for markedet til å legge større vekt på bærekraftig produksjon av økologiske sesongbestemte råvarer og på den måten opprettholder et bredt og mangfoldig utvalg av frukt og grønnsaker. Bare det å kjøpe råvarer utenom sesong kan ha store miljøpåvirkninger da det krever mye mer ressurser å dyrke disse råvarene.

Vektlegger bærekraftig produksjon

I 2019 har det blitt bestemt at de i København skal legge større vekt på FNs bærekraftmål når de gjør innkjøp, og kommende anbud vil legge vekt på de relevante bærekraftmålene. Ved å vektlegge bærekraftsmålene i anbudene og på den måten bruke offentlige innkjøp som et verktøy for å nå politiske mål, viser regionen at det er mulig å ta grep for å gjøre viktige endringer som har positive innvirkninger på blant annet regional utvikling, helse, utdanning, klima, miljø og biologisk mangfold.

Under en konferanse som Sørlandets Europakontor deltok på tidligere i år fortalte Betina Bergmann Madsen, sjef for offentlige innkjøp i København kommune, at de gjennom forrige anbud lærte at både etterspørsel og mangfold blant råvarene de kjøpte inn sørget for at ansatte i barnehager rundt om i kommunen kunne lære barna om ulike typer frukt og grønnsaker og dermed gjøre barna kjent med når på året ulike råvarer høstes inn. Det nye anbudet skal hjelpe lærere med å kople maten som kjøpes inn tettere til bærekraftmålene og vise innbyggerne i København hvordan offentlige innkjøp kan bidra til bærekraftige løsninger.

Inkluderer alle ledd – fra jord til bord

Anbudet vil beskrive hvordan måle resultater og hvordan man i samarbeid med leverandører kan oppnå nødvendige endringer. Det krever forpliktet innsats over tid, og nøye gjennomtenkte kontrakter for å oppnå målene. Det er også viktig å inkludere alle leddene i forsyningskjeden for å sikre et vellykket anbud. Denne inkluderingen av, og dialogen med, ulike ledd gir kommunen en bedre oversikt over hva som er mulig å få levert fra egen region. Samtidig gjør dette leverandører og produsenter oppmerksomme på at nye anbud planlegges, og det gir dem tid til å forstå og tilpasse seg behovene som kommunen har.

Gjennomsiktighet og åpenhet i prosessen er viktig for å sikre rettferdig konkurransevilkår. Et viktig tiltak som ble iverksatt for å sikre dette var informasjonsdag for leverandører. Denne informasjonsdagen ble avholdt av kommunen 10 dager etter at anbudet var publisert. Målet er å oppklare spesifikasjoner og svare på spørsmål eller usikkerheter rundt anbudet så tidlig i prosessen som mulig. Arbeidsformen for teamet som utarbeider anbud har også endret seg, og de er i større grad ute og konsulterer eksempelvis de som arbeider på kommunale kjøkken, leverandører og produsenter. Den nye arbeidsmåten har også ført til uventede funn: honning produseres i kommunen, og dette kan benyttes både som matvare og i forbindelse opplæring av skolebarn.

Har utarbeidet krav til kvalitet, emballasje og transport

I de tekniske spesifikasjonene legges det vekt på råvarenes kvalitet, og det stilles krav til sertifisering og merking i tillegg til minstekrav for kvalitet på maten. Innpakning vektlegges også for å redusere unødvendig bruk av emballasje. Dette bidrar til redusert avfall. Det stilles spesifikke krav til transport av varene, både når det gjelder forbruk av drivstoff, hvor lenge kjøretøyet kan gå på tomgang og hvor mye varer kjøretøyet må frakte for at det skal være gunstig. Disse kravene bidrar til å redusere kjøring og utslipp. I tillegg er det bestemt hva som skal vektlegges og hvor mye de ulike kriteriene teller når vinneren av anbudet skal velges:

 • Pris 40%
 • Kvalitet 35%
 • Utvalg av tilbudte varer 25%

Sesongbasert økologisk mat gir positive ringvirkninger

Ved å gjøre denne omstillingen til sesongbaserte og økologiske innkjøp har kommunen redusert:

 • Overgjødsling, forsuring og bruk av giftige stoffer som har negativ innvirkning på menneskers helse og miljø (planter og dyr)
 • Jorderosjon, ødelegging av skog og tap av biologisk mangfold
 • Avfall fra emballasje
 • Høyt energiforbruk i produksjonen og prosesseringen av mat
 • Dyremishandling som følge av manglende respekt for dyrevelferd
 • Høyt forbruk av vann og forurensing i forbindelse med matproduksjon
 • Negativ innvirkning på bønders helse som følge av bruk av enkelte innsektsmiddel og gjødsel
 • Utslipp fra transport ved matlevering

Gjennom arbeidet med å få på plass denne strategien i København, kom det frem at bevisstheten rundt grønne kriterier eller mål (eksempelvis FNs bærekraftmål) var lav, og at for få visste om at det finnes retningslinjer for grønne offentlige innkjøp. Til og med blant de som arbeider med offentlige innkjøp var denne bevisstheten lav. For å enklere kunne dele god praksis har det i Danmark blitt opprettet et nasjonalt nettverk for offentlig innkjøp av mat. Dette nettverket møtes to ganger i året for å utveksle ideer, diskutere skrivingen av anbud og måling av etterspørsel, og for å sikre at strategien implementeres på riktig måte.

Se her for mer informasjon om offentlige innkjøp av mat.

Bilde © EU-Kommisjonen

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning