Workshop i Cádiz: Engineering for Blue Growth

UiC Engineering - Illustrasjon

Etter å ha gjennomført workshopen om Marine Resources and Biotechnology var det den påfølgende dagen klart for økt to av besøket til Universitetet i Cádiz - Engineering for Blue Growth.

Workshopen startet med en presentasjon av Agder-regionen der jeg introduserte de fremmøtte forskerne for våre offentlige og private aktører, og deres interesseområder. Til sammen var i overkant av 15 spanske forskere og tilknyttede fagpersoner tilstede for å introdusere seg selv og eventuelle forskningsgrupper de var del av. Noen hadde forberedt presentasjoner for plenum – disse vil kort beskrives under. Felles for dem alle var et ønske om å knytte kontakt med aktører i Agder for potensielle samarbeidsprosjekter, så ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer utfyllende informasjon eller kontaktdetaljer.

Første forskningsgruppe ut var Electrical Technologies for Sustainable and Renewable Energy. Gruppens hovedfokus er på å utvikle elektrisk teknologi for bærekraftig fornybar energi, eksempelvis innenfor grønne kjøretøy, energilagring, og distribusjonsmetoder. Mer spesifikke forskningsliner dreier seg om vindenergi og smart grids med fornybar energi. Førstnevnte tar for seg kontroll, drift, energilagring og hydrogenproduksjon for vindturbiner og -farmer. Også FACTS-utstyr for forbedring av kraftkvalitet og grid-integrasjon av vindturbiner og -farmer, samt offshore-energi og HVDC, blir arbeidet mye med. Innen smart grids med fornybar energi ble mikrogrids basert på fornybar energi og hydrogensystemer for stand-alone og grid-tilkoblede applikasjoner fremhevet.

Neste gruppe ut var Materials and Nanotechnology for Innovation (INNANOMAT). Gruppen forsker på to områder: utvikling av materialer for additiv produksjon, og nanoanalyse og nanoprosessering av materialer. Gruppen har publisert 220 JCR-artikler, patentert åtte patenter de siste fire årene, og hatt 12 prosjekter med samarbeidsaktører nasjonalt, i Europa og i USA de siste fem årene.

Den påfølgende presentasjonen ble gitt av the Telecommunications Marine Laboratory. Gruppen utvikler kommunikasjonsteknologier til anvendelse i marine områder spesielt, og til anvendelse i andre områder generelt. To prosjekter ble fremhevet. Det første dreide seg om utviklingen av en prototype for undervannskommunikasjon i grunne farvann. Målet er å bytte ut undervannskabler med akustiske modem for å unngå problemene som førstnevnte løsning medbringer. Det andre prosjektet gikk ut på å utvikle trådløse kommunikasjonsbøyer.

Siste gruppen ut var Physical Oceanography, som tar for seg fysisk oseanografi, hydrodynamisk modellering, atmosfære-hav-interaksjon, turbulens og miksing, fysisk-biologisk kopling, operasjonell oseanografi, sediment/forurensingsdynamikk og klimaprosesser, samt støtteaktiviteter innen marin fornybar energi, akvakultur og navigasjon. Gruppen utfører forskning i havområdene tilknyttet Andalucia, Middelhavet og det Nordatlantiske hav.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å bli satt i kontakt med universitetet eller dets tilknyttede forskere. Vi på Sørlandets Europakontor sitter på PowerPoint-presentasjonene, og distribuerer dem gjerne videre.

Artikkel fokus
Innovasjon