NEPTUNE - akselerator for SMBer og oppstartsbedrifter

Prosjektakronym
NEPTUNE

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Katalysator for SMBer og oppstartsbedrifter

Neptune, et Horisont 2020 finansiert prosjekt, skal utvikle tversektorielle og grenseoverskridende verdikjeder gjennom finansiering og bistand til små og mellomstore bedrifter (SMB). Prosjektet skal imidlertid ikke bare være en akselerator for SMBer. Neptune skal også bistå oppstartsbedrifter og gründere med å realisere innovative prosjekter. På denne måten skal prosjektet fungere som en katalysator for SMBer og oppstartsbedrifter for å fremme utviklingen i Blå Vekst- næringen i Europa. Prosjektets konsortium består av åtte klynger, to støtteorganisasjoner, en ingeniørskole og ett konsulentselskap fra syv europeiske land.

Tilrettelagt prosess

Neptune er en åpen innovasjonsplattform med fokus på smarbeid og parnerskap, som skal hjelpe SMBer med å identifisere markedsutvikling og muligher. Det er derfor lagt stor vekt på nettverksbygging og identifisering av partnere. Gjennom prosjektet kan SMBer søke om finansiell støtte og annen type bistand for å utvikle og skalere opp sine prosjekter. Søknadsprosessen i Neptune er mindre omfattende enn i Horisont 2020, og på den måten tilpasset de aktuelle aktørene. Bedriftene som mottar finansiell støtte velger selv hvordan pengene skal benyttes. For eksempel kan midlene brukes til å lønne egne ansatte, eller til å engasjere eksterne som kan bistå til at bedriftens prosjekt blir realisert. Neptune har siden oppstart finansiert SMBer og oppstartbedrifter innen områdene miljø, maritim transport, vannforvaltning, marine fornybare energier og havnelogistikk.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 198 379
EU-tilskudd
€4158735
Kontakt prosjekt