Universitetet i Bergen

Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
Prosjektet har som målsetting å separere menneskeskapte og naturlige klimagasser, samt å skape en oversikt over utslippene fra CO2, CH4 og N2O over hele Europa.
MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.
En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.

INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive stoffer for målrettet produksjon av fine kjemikalier, stoffer og miljømessige opprydningsapplikasjoner. INMARE vil forene den tverrfaglige kompetansen og fasilitetene til akademiske og industrielle partnere. Dette vil inkludere en rekke kjerneaktiviteter.

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
Formålet med dette prosjektet er å sammenligne stamcelle-behandling med tradisjonell beintransplantasjon, for å se om førstnevnte er bedre enn dagens behandlingsmetoder og kan bli fremtidig rutinebehandling ved sykehus.
Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.
MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.