Sverige

Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
Ved samarbeid skal prosjektet generere bedre ressursutnytting og utvikle strategier som ganger besøksnæringen i ØKS-regionen.

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

Prosjektet skal utvikle nye modeller og verktøy som skal styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper.
CO2RE skal kartlegge ulike metoder for hvordan regioner og/eller kommuner kan gå fram for å redusere sine utslipp av drivhusgasser og skape økt bærekraftig vekst.
EXCITE-prosjektet skal fremskynde utviklingen av unge kunstnere og musikkbedrifter.
Forskere har funnet ut at nye måter å håndtere matavfall fra butikker på kan begrense negative påvirkninger på miljøet.
Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i regionen.
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
CodS-prosjektet har som mål å utvikle planer for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av kystnær torskebestand i Kattegat-Skagerrak.