Danmarks Tekniske Universitet

BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
DAFIA undersøker hvordan husholdningsavfall og marint restråstoff kan brukes til produksjon av produkter, f.eks. gelatin og plastmaterialer.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.