Sveriges Lantbruksuniversitet

Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.

Sveriges lantbruksuniversitet har fokus på forskning innenfor biologiske naturressurser på land og i vann, og hvordan vi kan anvende disse ressursene på en måte som er bærekraftig.

INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske skal skape grunnlag for en langsiktig forvaltningsplan for sjøkreps i Kattegat og Skagerak.
CodS-prosjektet har som mål å utvikle planer for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av kystnær torskebestand i Kattegat-Skagerrak.
Run4Life skal utvinne næringsstoffer fra husholdningsavløpsvann, stoffer som vanligvis kastes bort som følge av dagens rutiner for avløpsvannbehandling.
Det overordnede mål med SoilCare er å identifisere og evaluere jordforbedrende systemer (CS) og agronomiske teknikker for å øke lønnsomhet og bærekraft i europeisk landbruk.
UrBAN-WASTE-prosjektet skal utvikle strategier som skal redusere mengden kommunal avfallsproduksjon og støtte gjenbruk, resirkulering, innsamling og deponering av avfall i turistbyer. 
Biogass er en næring som støttes ulikt i de skandinaviske landene. BioGas 2020 skaper en plattform hvor utviklingen av næringen skjer gjennom samarbeid.