NTNU

Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.
ecoINSIDE ska bidra till grønn vekst ved å stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid.
NTNU AMOS skal bli et verdensledende senter for autonome operasjoner og kontrollsystemer.
SET-Nav-prosjektet skal støtte strategiske beslutningsprosesser for å styrke innovasjonsnivået mot et rent, sikkert og effektivt energisystem. 
Trondheimsfjorden har blitt verdens første teknologiske testfasilitet for autonome fartøyer som ferdes på, under og over vannoverflata.