Hav- og offshore energi

Illustrasjonsbilde

Sjøer og hav tilbyr store fornybare energiressurser. Dette gjelder spesielt, men ikke utelukkende, for Atlanerhavskysten. Havenergiteknologi er en fremvoksende næring under utvikling for å utnytte potensialet i tidevann, bølger, samt forskjeller i saltbeholdning og temperaturer for å skape fornybar energi. 

For EU kan denne fremvoksende sektoren bidra til å oppnå felles mål for fornybar energi og reduskjon av gassforbruk, men havenerginæringen kan også tilby økonomisk vekst gjennom innovasjon og ved å tilby nye arbeidsplasser. EU støtter allerede teknologiutvikling gjennom flere programmer, men med Blå Vekst-strategien tar de det ett steg lenger. 

Bidrar til EUs klimamål

I utarbeidelsen av EUs politikk for energi- og klimaforandringer ble alle muligheter for vedvarende og felles innsats mot klimaforandringer undersøkt. Støtte til innovasjon innenfor CO2-fattige energiteknologier kan bidra til å løse utfordringer Europa og verden i dag står ovenfor. Hvis havenergisektoren skal innfri sitt potensialet, er tanken bak Blå Vekst-satsingen at EUs medlemsland, Europakommisjonen og industrien går sammen om å fremme utviklingen. Det er derfor et mål å bidra med industrialisering av sektoren, slik at den kan produsere kostandseffektiv og CO2-fattig elektrisitet. 

Havenergi som suksesshistorie

I dag er havenergisektoren relativt liten, men den kan vokse og bidra til økonomisk vekst og jobbskapelse. Ved å tilrettelegge for gode vilkår kan sektoren bidra til EUs mål for reduksjon av drivhusgassutslipp innen 2050. EU og Europakommisjonen vil at havenergisektoren skal bli en ny europeisk industriell suksesshistorie, og per nå drøfter Europakommisjonen nye og innovative finansieringsmuligheter for å hjelpe den spirende havenergisektoren.