Praksis og innsikt Blå Vekst

eumofa
[03.07.19] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] EUMOFA har laget en oversikt over mulighetene og utfordringene knyttet til bioøkonomien.
IPBES
[04.06.19] [Marked, Offentlig forvaltning] Menneskelig aktivitet påfører naturen store skader. Økosystemer brytes ned og 1 million arter er utrydningstruet. Det er derimot ikke for sent å snu.
Blue economy report 2019
[29.05.19] [Marked, Offentlig forvaltning] Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
Zero-Emission Vessels
[20.05.19] [Innovasjon, Marked] Ved å ta i bruk brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff, kan klimagassutslippene fra skipsfart halveres innen 2050.
Silvia Baldan 
[13.05.19] [Offentlig forvaltning] EU-kommisjonen har laget en håndbok for maritim arealplanlegging. Den skal hjelpe medlemslandene med å oppnå mer bærekraftig vekst i sine maritime økonomier.
DNV GL
[09.05.19] [Innovasjon, Marked] Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.