Prosjekter Blå Vekst

KELPEX integrerer forskning på tareskog, biologisk mangfold, kyst- og dyphavsøkologi og modellering.
[European Regional Development Fund (ERDF)] PLOCAN er et enestående vitenskapelig og teknologisk infrastrukturprosjekt, bygget for å skape et nytt nettverk av produksjon i marin og maritim sektor.
[Horisont 2020] AQUO er en forskningsgruppe støttet av Europakommisjonen og Horisont 2020 med mål om å vurdere og redusere konsekvensene av støy fra sjøtransport i det marine miljøet.
[Horisont 2020] TiPA er et innovativt prosjekt med en ”direct drive Power Take-Off (PTO)” for en tidevannsturbin.
[Interreg Europa] Det nye europeiske prosjektet CLIPPER har som formål å utvikle et lederskap for maritime industrier, som skaper nye muligheter i Europa. 
[Interreg Nordsjø] Inn2POWER-prosjektet skal samle klynger i Nordsjø-regionen for å styrke små og mellomstore bedrifters arbeid innen offshore vindindustri. 
[Interreg Nordsjø] Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems skal undersøke hvordan implementeringen av EU-direktiver kan oppnås på et lokalt nivå i Nordsjø-regionen. 
[Interreg Nordsjø] NuReDrain-prosjektet skal finne svar på en felles utfordring for Nordsjø-regionen: hvordan bruke fosfor effektivt. Prosjektet foreslår et paradigmeskifte. 
[Interreg Nordsjø] DUAL ports er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt som søker å dekarbonisere havner gjennom et øko-innovasjonsprogram.
[Horisont 2020] LeanShip er et europeisk innovasjonsprosjekt som tar sikte på å redusere forurensning i havet forårsaket av skip. Basert på sju fullskala pilottester om bord på skip.
[FP7] Hovedmål med Joules-prosjektet er å redusere klimagassutslipp av europeisk bygde skip.
[Horisont 2020] Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.