Prosjekter Blå Vekst

[Interreg Europa] Det nye europeiske prosjektet CLIPPER har som formål å utvikle et lederskap for maritime industrier, som skaper nye muligheter i Europa. 
[Interreg Nordsjø] Inn2POWER-prosjektet skal samle klynger i Nordsjø-regionen for å styrke små og mellomstore bedrifters arbeid innen offshore vindindustri. 
[Interreg Nordsjø] Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems skal undersøke hvordan implementeringen av EU-direktiver kan oppnås på et lokalt nivå i Nordsjø-regionen. 
[Interreg Nordsjø] NuReDrain-prosjektet skal finne svar på en felles utfordring for Nordsjø-regionen: hvordan bruke fosfor effektivt. Prosjektet foreslår et paradigmeskifte. 
[Interreg Nordsjø] DUAL ports er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt som søker å dekarbonisere havner gjennom et øko-innovasjonsprogram.
[Horisont 2020] LeanShip er et europeisk innovasjonsprosjekt som tar sikte på å redusere forurensning i havet forårsaket av skip. Basert på sju fullskala pilottester om bord på skip.
[FP7] Hovedmål med Joules-prosjektet er å redusere klimagassutslipp av europeisk bygde skip.
[Horisont 2020] Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] MarGen var et forprosjekt med mål om å utvikle felles nordisk kunnskap, samt utforme en prosjektplan for et marin genomisk samarbeidsprosjekt
[Interreg Nordsjø] NorthSEE-prosjektet skal oppnå større sammenheng i MSP-prosesser for å fange synergier og hindre kompatibilitetsproblemer.
[Horisont 2020] MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
[Horisont 2020] Blue-Action-prosjektet skal gi grunnleggende og empirisk begrunnet vitenskap som kvantifiserer og forklarer rollen som klimaendringer i Arktis har på vær og klima på den nordlige halvkule.