Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] PrimeFish-prosjektet har som mål å bedre den økonomiske bærekraften i europeisk fiskeri- og akvakultursektor.
[Horisont 2020] SeaChange jobber for en grunnleggende holdningsendring hos mennesker i deres forhold til havet.
[Horisont 2020] SilhouetteOfSeaweed-prosjektet skal bidra til forbrukersikkerhet ved å overkomme utfordringer knyttet til måling av gift i tang.
[FP7] NexOS utvikler nye kostnadseffektive, multifunksjonelle sensorsystemer som kan operere fra mobile eller faste havobservasjonsplattformer.
[Horisont 2020] JERICO-NEXT har som mål å tilby driftstjenester for kontinuerlig og bærekraftig levering av høy kvalitet miljødata og informasjon om produkter knyttet til marine miljøet i europeiske kystfarvann.
[Horisont 2020] SponGES-prosjektet skal utvikle en integrert økosystembasert tilnærming for vern og bærekraftig nytte av sårbare svamp-økosystemer i Nord-Atlanteren.
[Horisont 2020] DiscardLess-prosjektet skal bidra med kunnskap, verktøy og teknologier for å eliminere tilbakekasting av fisk som er økonomisk uinteressante eller mindre enn fastsatt minstemål. 
[Interreg] FORESEA-prosjektet skal hjelpe teknologier for offshoreenergi til markedet ved å sørge for tilgang til Nordvest-Europas ledende nettverk av testsentre. 
[Horisont 2020] COLUMBUS-prosjektet skal utnytte betydelige investeringer i marin og maritim forskning ved å sikre tilgjengelighet av forskningsresultater for sluttbrukere.
[Horisont 2020] CERES fremmer en årsak-virkning-forståelse av hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke Europas viktigste fisk- og skalldyrpopulasjoner og deres habitater.
[FP7] KillSpill leverer innovative teknologier som kan integreres i prosesser for opprydding av oljesøl
[FP7] DTOcean-prosjektet skal akselerere den industrielle utviklingen av kraftproduksjon fra havenergi og tilby verktøy for distribusjon av den første generasjonen av omformere for bølge- og tidevannsenergi.