Fornybar energi og energilagring

Illustrasjon

Fornybar energi og energilagring dreier seg om hvordan vi kan øke andelen energi produsert gjennom miljøvennlige metoder, samt hvordan den best kan distribueres lagres for bruk ved behov. Arbeidet rundt disse temaene er høyt prioritert i EU, og det er satt ambisiøse mål for tiden frem mot 2030.

Vi definerer fire undertemaer for fornybar energi og energilagring: kraftgenerering gjennom fornybar energi, lagringsteknologi, effektive strømnettverk og miljøvennlig bruk av fossilt brennstoff. Da mengden elektrisitet som blir produsert ofte ikke samsvarer med mengden som blir etterspurt, forårsaker dette overskuddstilbud i visse perioder, og for lite i andre. Energilagring kan utjevne disse svingningene ved å lagre overskuddsenergien til bruk ved anledninger der det etterspørres mer energi enn den tilstedeværende produksjonskapasiteten kan tilby. Dette kommuniseres via smart grids mellom produsent og konsument, og tillater effektiv kartlegging av forbruksmønstre.

EUs strategi

EUs Renewable Energy Directive har et fastsatt mål at 20% av unionens totale energiforbruk i 2020 skal komme fra fornybare energikilder. Hvert andre år produseres det framdriftsrapporter, og siste tall (2014) tilsier at målene er innen rekkevidde. I 2030 skal denne andelen være på 27%. EUs medlemsland, som har bundet seg juridisk til å bidra til kuttene, har forskjellige forutsetninger for investeringer i infrastruktur, og har derfor ulike mål som strekker seg fra 10% i Malta til 49% i Sverige. Med bakgrunn i de ulike forutsetningene har landene også bundet seg til ulike krav frem mot 2020. De nasjonale handlingsplanene inkluderer områder som målsettinger, teknologimiks, policy-tiltak, og utvikling av biomasseressurser. For at tiltakene i handlingsplanen skal kunne realiseres, blir det iverksatt støtteprogrammer for å gjøre prosjekter innen fornybar energi konkurransedyktige.

EUs Trans-European Networks-strategi fra 2014 tar for seg utviklingen av strømnettverk og energilagring. Økt implementering av smart grids er ansett som et tematisk område for EU som helhet. I tillegg er lagring av vindkraft et høyprioritert område for å koble sammen kontinentet i arbeidet mot et felles europeisk energinettverk.

Finansiering

Det eksisterer et bredt utvalg av finansieringsmuligheter for temaer innen fornybar energi og energilagring. Både Horisont 2020 og Interreg har flere muligheter, avhengig av hvilken type prosjekt man søker finansiering til. Vi har satt sammen en oversikt som du finner her.