Ressurs- og materialutnyttelse

Illustrasjon

Verdensbefolkningen er ventet å vokse med én tredjedel frem mot 2030. Det er også ventet at den globale levestandarden vil øke, som igjen fører til økt bruk av fossile brennstoff, mineraler, metaller, treverk og næringsstoffer. Denne utviklingen fører til stadig sterkere press på de allerede begrensede ressursene vi har tilgjengelig, og det vil være kritisk for fremtiden å utvikle bærekraftige, effektive metoder å utnytte dem på.

Innenfor ressurs- og materialutnyttelse definerer vi fire underområder: tverrsnittsteknologi (teknologi som kan anvendes i flere produksjonsprosesser og industrier), nye materialer, materialeffektive prosesser og bærekraftig design. Felles for dem alle er at de søker å løse problemer relatert til forbruket av ikke-fornybare ressurser. Mellom 1980 og 2007 økte den globale materialutvinningen med 65% - en utvikling vi fortsatt ikke har snudd.

EUs strategi

Ressurseffektivitet er prioritert i Europe 2020-strategien, med flaggskipsinitiativet ‘A resource-efficient Europe’. For å nå målet om et ressurseffektivt Europa er det satt opp tre betingelser som må oppfylles:

  1. Koordinert handling i et bredt utvalg av relaterte policy-områder
  2. Handlingen må skje raskt, grunnet lang investeringshorisont. Noen tiltak vil føre til positive effekter på kort sikt, mens andre ikke vil få synlig effekt før flere år etter første investering.
  3. Konsumenter må oppfordres til ressurseffektivt forbruk for å drive kontinuert innovasjon, samt sikre at effektivitetsøkninger ikke går tapt grunnet mangel på markedspenetrasjon

Målsettingen med strategien er å:

  • Øke EUs økonomiske ytelse, samtidig som ressursforbruket reduseres
  • Identifisere og skape nye muligheter i EU for økonomisk vekst og økt innovasjon og konkurransedyktighet
  • Sikre tilgangen til essensielle ressurser
  • Kjempe mot klimaforandringer, samt begrense de miljømessige påvirkningene fra ressursforbruk

Finansiering

Både Horisont 2020 og Interreg har finansieringsprogrammer for å fremme bærekraftig ressurs- og materialutnyttelse. I førstnevnte inngår temaet som en av de syv samfunnsutfordringene som er prioritert i Europe 2020-strategien. Vi har satt sammen en oversikt som du finner her.