Sirkulærøkonomien

Sirkulærøkonomi-illustrasjon

I kontrast til den lineære såkalte «bruk-og-kast-økonomien vi har levd i frem til nå, dreier sirkulærøkonomi, eller kretsløpsøkonomi, seg om å få ressurser til å forbli i økonomien, også etter at det ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål. Man søker altså å skape et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt i prosessen.

Vi definerer fire undertemaer for sirkulærøkonomien: Avfallsinnsamling og transport, avfallsanvendelse, avfallshåndtering, og miljørehabilitering. Fellesnevneren er at ombruk og materialgjenvinning skal bidra til økonomisk vekst, økt sysselsetting og bidra til oppnåelse av klimamål. Det er anslått at sirkulærøkonomien vil spare bedrifter i EU for 600 millioner euro årlig.

EUs handlingsplan

EU-kommisjonen har igangsatt en sirkulærøkonomipakke i form av The EU Action Plan for the Circular Economy, for å stimulere til overgangen fra dagens lineære økonomi. Handlingsplanen stadfester konkrete og ambisiøse mål og lovgivninger, som tar for seg hele syklusen fra produksjon og forbruk til avfallshåndtering og markedet for sekundære råmaterialer. Sentrale handlinger inkluderer:

  • Konkrete tiltak for å promotere gjenbruk, og stimulere til en industriell symbiose der én bedrifts avfall kan brukes i en annens produksjonsstrøm
  • Økonomiske insentiver for bedrifter til å produsere mer miljøvennlige produkter
  • Promotering av økonomiske instrumenter for å motvirke søppelfyllinger

Blant målene er at det i EU innen 2030 skal oppnås:

  • 65% resirkulering av kommunalt avfall
  • 75% resirkulering av emballasjeavfall
  • Reduksjon i bruken av søppelfyllinger til kun 10% av kommunalt avfall

Finansiering

For å nå disse målene eksisterer det flere finansieringsmuligheter i Horizon 2020 og Interreg. Temaet har fått særlig fokus innenfor førstnevnte, der det inngår som en av de såkalte 'Cross-Cutting activities'. Vi har satt sammen en oversikt over finansieringsmulighetene. Denne finner du her.