Bærekraftig vannforvaltning

Vannillustrasjon

Bærekraftig og effektiv forvaltning av vannressurser er en av de mest fremtredende utfordringene verden står overfor. Forskning tilsier at vi vil bli stadig mer utsatt for vannmangel og forurensede drikkevannskilder, og det er derfor viktig å være proaktive med tiltak og innovative løsninger.

Vi definerer tre undertemaer innenfor bærekraftig vannforvaltning: Vannutvinning- og behandling, vannutnyttelse, og økt effektivisering av vannutnyttelse. Vann er kun en fornybar ressurs når det blir forvaltet riktig, og i dag lever 1,7 milliarder mennesker i områder der forbruket overgår gjenoppfyllingen. I 2025 er det forventet at denne andelen vil øke til to tredjedeler av verdens befolkning. De tre undertemaene har som hovedmål å finne løsninger på hvordan vi best kan tilpasse oss denne utviklingen gjennom effektivisering og mer skånsom forvaltning, samt rensesystemer for forurensede kilder.

EUs Strategi

I år 2000 ble EUs rammedirektiv for vann vedtatt. Rammedirektivet hadde opprinnelig mål om å oppnå «god status» for alle vannforekomster i EU, både overflate- og grunnvann, innen 2015. Dette målet ble ikke nådd, med en suksessrate på kun 53%. Da det ble klart at man ikke ville nå målet, ble det i 2012 iverksatt en ny strategi kalt the Blueprint. Mens det opprinnelige vanndirektivet rettet det meste av sitt fokus mot vannkvalitet, er også kvantitet gitt større vekt i den nye strategien. The Blueprint er tett tilknyttet EU 2020-strategiens tre dimensjoner for smart, bærekraftig og inkluderende vekst, og er blant kommisjonens hovedsatsninger.   

Finansiering

Med bakgrunn i EUs ambisiøse satsing har man flere muligheter for finansiering gjennom Horisont 2020 og Interreg-programmene. Vanninnovasjon er spesielt vektlagt innen seksjonen for Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials, som inngår som én av syv samfunnsutfordringer i Horisont 2020. Vi har satt sammen en utfyllende oversikt, som du finner her.