Praksis og innsikt Kultur, turisme og kreative næringer

Takeagreenstep.eu
[27.11.17] [Marked] Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.
Illustrasjonsbilde
[07.07.17] [Marked] Kyst- og maritim turisme er en viktig turistsektor. Sektorens betydning og potensial ble anerkjent av Kommisjonens strategi "En strategi for mer vekst og jobb i kyst- og sjøfartsturisme".
Illustrasjonsbilde
[07.07.17] [Marked] Som en del av EUs blå vekststrategi har kyst- og maritime turistsektoren blitt valg som et område med spesielt potensial for å fremme et smart, bærekraftig og inkluderende Europa.
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/emff-blue-growth-in-action_web.pdf
[24.05.17] [Innovasjon] European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON NAUTICAL TOURISM
[19.04.17] [Marked] Fremtiden til maritim turisme krever sirkulær, industriell innovasjon og en tilretteleggende offentlig politikk. 
Forside
[06.04.17] [Offentlig forvaltning] SMB er svært viktig for økonomisk vekst i EU. I EU er 23 millioner bedrifter klassifisert som SMB, noe som utgjør 99% av alle bedrifter og 75 millioner sysselsatte.