Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Interreg Sverige-Norge] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[Horisont 2020] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[Horisont 2020] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
[Horisont 2020] GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
[Horisont 2020] CityLoops utvikler, tester og demonstrerer innovative planleggingsverktøy som skal fremme sirkulære og ressurseffektive materialstrømmer.
[Horisont 2020] 4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.
[Interreg Nordsjø] En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
[Horisont 2020] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[European Regional Development Fund (ERDF)] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.
[Horisont 2020] Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
[Horisont 2020] Systemer og mobilapplikasjoner som samler inn og analyserer data vil kunne vil forbedre tungtransport og gjennomreiser, og hindre kødannelser i hele Europa.
[Horisont 2020] Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø