Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Interreg Nordsjø] SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning. 
[Interreg Nordsjø] Hovedmålet til FAIR-prosjektet er å redusere faren for oversvømmelse i Nordsjø-regionen ved å forbedre ytelsen på flomvern-infrastruktur. 
[Interreg Nordsjø] COBEN-prosjektet skal støtte overgangen til fornybar energi ved å forskyve verdikjeden fra sentraliserte verktøy til samfunnseide bedrifter. 
[Interreg Nordsjø] SHARE-North-prosjektet skal utvikle, implementere, fremme og vurdere deling av bil, sykkel og andre former for delt mobilitet i urbane og rurale områder.
[Interreg Nordsjø] Prosjektet BEGIN skal legge til rette for økt bruk av blågrønn infrastruktur som kan bidra til å håndtere oversvømmelser og ekstremvær. 
[Horisont 2020] SoundCity-prosjektet MONICA skal gjennomføre en storskala demonstrasjon av Internet of Things (IOT)-teknologier for smartere levesett. 
Formålet med prosjektet er å levere skalerbare, tilpasningsdyktige og implementeringsklare innovative løsninger for renovering av bygningsskall og systemer.
[FP7] CityMobil2 fjerner usikkerheten som i dag hindrer anskaffelse og implementering av autonome kjøresystemer.
[Horisont 2020] Hydrogen Mobility Europe (H2ME) samler Europas mest ambisiøse nasjonale satsinger på hydrogen mobilitet.
[Horisont 2020] NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.
[Horisont 2020] Med nye, innovative opplæringsprogrammer skal man gjøre byggeledere på tvers av landegrenser bedre i stand til å utvikle energivennlige bygg.
[Horisont 2020] RIBuild har som formål å gjøre historiske bygg mer energieffektive ved bruk av termisk isolasjon.