Bærekraftig mobilitet

Bærekraftig mobilitet-illustrasjon

Satsingen på bærekraftig mobilitet tar for seg hvordan vi kan oppnå et mer skånsomt og energieffektivt transportsystem. I dag står transportsystemer for mellom 20 og 25% av verdens energikonsum og CO2-utslipp, og det behøves tiltak og innovasjon for å møte utfordringene med å få ned disse tallene. 

Innen bærekraftig mobilitet definerer vi fire undertemaer: alternative drivstoff, alternativ kjøreteknologi, infrastruktur og trafikkontroll, og mobilitetshåndtering. De to førstnevnte tar for seg de tekniske aspektene ved selve kjøretøyene, der det på lang sikt er en målsetting om å eliminere bruken av drivstoff basert på fossile kilder, mens det på kortere sikt er fokus på inkrementelle effektivitetsforbedringer av dagens drivstoffkilder. Infrastruktur og trafikkontroll retter seg mot utvikling av optimaliserte trafikklyssystemer og effektiviserte kjøremønstre, samt utvikling av ladestasjoner for elektriske og naturgassdrevne kjøretøy. Innen mobilitetshåndtering fokuserer man på tiltak innen kollektivtransport og bildeling. 

EUs strategi​

I 2011 ble The Transport White Paper vedtatt, som EU-kommisjonens strategi mot et konkurransedyktig og ressurseffektivt transportsystem. Planen inneholder 40 konkrete initiaitiver for å øke mobilitet, fjerne barrierer, og bidra til økonomisk vekst og sysselsetting. Samtidig skal planen redusere Europas avhengighet av importert olje, samt kutte transportbaserte CO2-utslipp med 60% innen 2050. For å nå dette har man blant annet følgende delmål som skal oppfylles innen samme tidsfrist:

  • Ingen biler drevet av konvensjonelt drivstoff i byer, med en 50% nedgang innen 2030
  • 40% bruk av lavkarbondrivstoff i luftfart, samt minimum 40% kutt i utslipp fra shipping
  • En 50% økning i transport av personer og varer fra bil og vogntog til jernbane og fergeløsninger 

Finansiering

Arbeidet med å nå de ambisiøse målene er i gang, og det finnes flere finansieringsmuligheter. I Horisont 2020 er temaet spesielt vektlagt som en av de syv samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Også innen Interreg finnes det egne programmer for temaet. Vi har laget en oversikt som du kan finne her.