EU-domstolen

Court of Justice of the European Union

EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) er den øverste dømmende myndighet i EU-systemet, og har som sin viktigste oppgave å dømme i saker som faller inn under EU-traktaten.

Domstolen skal også sikre at EU-traktaten blir overhold, og at EUs lover blir fulgt og tolket likt i medlemslandene og EØS-landene som ikke er EU-medlemmer. Domstolen kan avgjøre i saker hvor både medlemsland, institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner er parter.

28 dommere utgjør EU-domstolen, en fra hvert medlemsland. De er valgt inn av hver sin representative regjering, og sitter i seks år av gangen. Slik som kommisærene i Europakommisjonen (link) skal det beste for EU i sin helhet være hovedhensynet hos dommerne, og ikke interesser fra landet de representerer. 

Offisielt nettsted: Court of Justice