Rapport: Havnasjonen Norge anno 2050

DNV GL

DNV GL og Senter for hav og Arktis har laget en studie om fremtidens norske havnæringer. Den ser på mulige scenarioer for verdiskapning langs norskekysten, og kommer med en rekke anbefalinger og mål som skal sikre Norge en bærekraftig blå økonomi.

I fremtiden vil store deler av vårt energi- og transportbehov dekkes av havet. Hydrogenproduksjon fra naturgass vil begynne i 2030, og kan erstatte fossilt brensel innen 2050. Utvinning av mineraler og jordarter fra havbunnen vil være en viktig del av det grønne skiftet, og smarttelefonene og elbilene vil inneholde deler hentet fra bunnen av norskekysten.

Rapporten anslår også at plankton, alger og lignende næringer kan utgjøre hele 50 prosent av sjømaten vi spiser i 2050, og understeker at fiskerinæringen må begynne å fokusere mer på plankton- og algeproduksjon for å utnytte potensialet som finnes. Asia er allerede i dag et svært viktig marked, hvor 90 % av tang og tare går til menneskemat. I fremtiden vil også nordmenn spise plankton til middag.

Fire ulike scenarioer for fremtidens havnæringer

1. Grønn og blå vekst
En sterk, internasjonale innsats mot klimaendringer som sikrer en stabil blå økonomi.

2. Langsom overgang
Fossilt brensel er fortsatt den viktigste energikilden både globalt og regionalt. Parisavtalens utslippsreduksjonsmål oppnås ikke, og virkningene av klimaendringene er alvorlige. Enkelte næringer i den blå økonomien er relativt stabile grunnet insentiver.

3. Utarming av ressurser
Den blå økonomien er ustabil, utslippsreguleringene er få og samfunnet har liten eller ingen vilje til å delta i en kollektiv handling mot klimaendringene. Det vil være et betydelig tap av biologisk mangfold og mangel på vilje til å beskytte natur og dyreliv. På grunn av klimaendringene er det arktiske hav isfritt om sommeren, noe som vil påvirke geopolitisk spenning.

4. Beskyttelse og bevaring av miljøet går foran økonomisk vekst
Virkningene av klimaendringene er relativt små, men regionens økonomiske situasjon er ustabil. Industriutvikling har blitt begrenset for å beskytte unike og sårbare områder, og forbruk av råvarer og energi holdes på et moderat nivå. På grunn av begrensete klimaendringer er det fortsatt en del sjøis, og Nordsjø-ruten og Transpolar rute er ikke seilbare året rundt.

For å sikre en bærekraftig blå økonomi, understeker rapporten at scenariet grønn og blå vekst må være målet. For å oppnå dette, må det betydelige endringer og investeringer til. Fiskeri og havbruk må bli mer bærekraftig, for eksempel gjennom produksjon i lukkede systemer og bedre utnyttelse av fiskeslam. Bærekraftig havenergi, grønn sjøtransport, bedre infrastruktur og digitalisering vil også spille en avgjørende rolle. I tillegg vil økt kompetansebygging, bedre kvalitet på blå utdanninger og samarbeid mellom ulike sektorer være svært viktig.

Havets ressurser byr på enorme muligheter for vekst og velstand, men de må forvaltes på en bærekraftig måte dersom vi skal nyte godt av dem også i fremtiden. Det vil kreve en kunnskapsbasert og helhetlig tilnærming.

Rapporten kan leses i sin helhet her

Artikkel fokus
Innovasjon