Rapport: Hvilke teknologier kan ta skipsfarten mot nullutslipp?

Zero-Emission Vessels

Rapporten Zero-Emission Vessels: Transition Pathways har pekt ut tre mulige nullutslippsalternativer: brenselceller og hydrogen, batterier og biodrivstoff. De er vurdert ut i fra teknisk modenhet, pris og utslipp. 

Internasjonal skipsfart står for en stor del av verdens klimagassutslipp. IOM har satt ambisiøse klimamål, men det må skje store endringer dersom utslippene skal halveres innen 2050. Skip har normalt sett en levetid på 20-30 år, og nullutslippsfartøy må komme på plass innen 2030 dersom målet skal nås. Dette vil kreve nye tekniske og praktiske løsninger, og utviklingen det neste tiåret vil derfor bli avgjørende.

Shipping-sektoren må allerede nå begynne å tenke på hvilke alternative drivstoff de vil satse på i kommende pilotprosjekter. Dette må også uttrykkes tydelig overfor potensielle drivstoffleverandører slik at man sikrer tilstrekkelig tilgang på alternative drivstoff i fremtiden. Prisen må heller ikke være for høy, og økte avgifter på oljebasert drivstoff kan derfor bli nødvendig for at alternative drivstoff skal bli konkurransedyktige.

Rapporten peker på at batteriteknologi vil bli spesielt viktig i kystnær transport, mens brenselceller og biodrivstoff kan bli dominerende for havgående fraktskip. Med betydelige investeringer innen forskning og innovasjon, kan alle alternativene bidra til en utslippsreduksjon på minst 50 % innen 2050.

Samtidig vil også internasjonale regelverk, økonomiske insentiver og tett samarbeid mellom alle interessenter være nødvendig for å oppnå nullutslipp innen shipping.

Les rapporten i sin helhet her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked