Rapport: Mulighetene i havet

ocean opportunities

Rapporten Global Goals, Ocean Opportunities viser hvordan man kan utnytte mulighetene i havet samtidig som man tar hensyn til miljøet. 

Forsøpling, forurensing, klimaendringer og overutnyttelse av ressurser truer havets helse, og rapporten viser hvordan man kan gjøre disse utfordringer om til muligheter.

De viktigste tiltakene er:

  • Hindre at forurensing og søppel havner i havet. Rapporten trekker blant annet frem innovative løsninger for avfallshåndtering, og viser til pågående prosjektet som arbeider med å få bukt på plastforsøplingen i havet. Deling av data fellesstandarder blir trukket frem som spesielt viktig
  • Kartlegge miljøet i verdenshavene og fremme innovativ forskning
  • Øke bærekraftig matproduksjon fra havet. Ifølge Havpanelet kan verden potensielt produsere seks ganger mer mat fra havet enn i dag, som vil være svært viktig for å sikre nok og næringsrik mat til en voksende befolkning
  • Sørge for rimelig og ren energi. Her vil fremvoksende næringer som havvind, bølgekraft og tidevannenergi spille en viktig rolle
  • Videreutvikle lavutslippsløsninger for maritim transport 
  • Sikre god havforvaltning gjennom offentlig-private partnerskap

Rapporten understreker også at bærekraftig bruk av havene vil være avgjørende for å oppnå FNs bærekraftsmål. Mer enn 300 aktører fra næringsliv og akademia har bidratt i utformingen av rapporten.

Les den i sin helhet her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Aktører