Nøkkelinformasjon Interreg Nordsjø

Illustrasjonsbilde

Nordsjøprogrammet 2014-2020 bygger på tidligere erfaringer gjort siden programmets oppstart i 2007. Programmets hovedmål er å støtte utvikling og å fostre bærekraftig økonomisk vekst i hele regionen. Programmet har et budsjett på 167 millioner euro. 

Den europeiske territoriale kooperasjon, Interreg, er et mål i den europeiske samholdspolitikken og gir et rammeverk for gjennomføring av felles tiltak og politiske utvekslinger mellom nasjonale, regionale og lokale aktører fra forskjellige medlemsland. Det overordnede målet for denne formen for samarbeid er å fremme en harmonisk økonomisk, sosial og territoriell utvikling av unionen som helhet. Nordsjøkommisjonen har vært en stor pådriver for å etablere et Interregprogram for denne regionen. Programmet for 2014-20 er utarbeidet på bakgrunn av den økonomiske krisen som oppstod på midten av 2000-tallet. Krisen skapte press på finansiering, samt stadig større krav til kvalitet på prosjekter som utfyller nasjonale eller regionale initiativer. Derfor er det behov for å styrke kunnskapsøkonomien i NSR, slik at flere bedrifter er i stand til å generere vekst og arbeidsplasser i sektorer hvor regionen kan opprettholde sin sterke konkurranseposisjon i globale markeder.

Organisering 

Arbeidet i Nordsjøprogrammet er organisert gjennom ansvarsfordeling mellom overvåkingskomiteen, styringskomiteen, felles sekretariat og de ulike nasjonale kontaktpunktene (NCP). 

Nordsjøprogrammet har fire satsingsområder:

Vekst og innovasjon: I dette satsningsområdet skal forskning, teknologiutvikling og innovasjon fremmes, og satsingen har tre spesifikke mål: 

  • Utvikling av nye eller forbedrede kunnskapspartnerskap mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og brukere med tanke på langsiktig samarbeid (post-prosjekt) innen utvikling av produkter og tjenester. 
  • Forbedring av regionale kapaisteter for innovasjonsstøtte for å øke dte langsiktige innovasjonsnivået og for å støtte smarte spesialiseringsstrategier. 
  • Stimulere den offentlige sektor til å generere innovasjonsetterspørselen og innovative løsninger for å bedre offentlige tjenester.

Økoinnovasjon: Satsningsområdet fokuserer på hvordan holdninger og adferd kan endres til å spare vann, redusere avfall, resirkulere og til å ta i bruk energieffektive praksiser og teknologier. Her finnes det to spesifikke mål: 

  • Fremme utvikling av produkter, tjenester og prosesser for å skape en grønnere økonomi i regionen. 
  • Stimulere til innføring av nye produkter, tjenester og prosesser som reduserer miljøpåvirkningen i regionen.

Miljø og ressurser: Dette satsingsområdet fokuserer på klimatilpasning, risikoforebygging og ledelse. Videre skal miljøet beskyttes og bevares gjennom ressurseffektivitet. Det finnes sto spesifikke mål i dette satsingsområdet: 

  • Finner nye eller forbedrede metoder for klima resilience i regionen. 
  • Utvikling av nye metoder for bærekraftig forvaltning av økosystemet i regionen. 

Bærekraftig transport: Dette satsingsområdet befatter seg med å fremme bærekraftig transport og å fjerne flaskehalser i viktige nettverksinfrastrukturer. Her finnes det to spesifikke mål: 

  • Utvikling av nye eller forbedrede transport- og logistikkløsninger med potensial til å flytte store mengder gods fra langdistanse veitransport. 
  • Fremme bruk av grønn transport for regional frakt og personlig transport