Nøkkelinformasjon Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Illustrasjonsbilde

Interreg ØKS støtter prosjekter mellom regioner i Sverige, Norge og Danmark. Det overordnet mål er å løse felles utfordringer i regionen. 

Den europeiske territoriale kooperasjon, Interreg, er et mål i den europeiske samholdspolitikk og gir et rammeverk for gjennomføring av felles tiltak og politiske utvekslinger mellom nasjonale, regionale og lokale aktører fra forskjellige medlemsland. Det overordnede mål for denne formen for samarbeid er å fremme en harmonisk økonomisk, sosial og territoriell utvikling av unionen som helhet. Arbeidsprogrammet 2014-2020 skal bidra til EUs vekststrategi Europe 2020 for smart og bærekraftig vekst, som et svar på den økonomiske krisen fra 2008, og utvikle Europas globale konkurransedyktighet. 

Organisering

Arbeidet i ØKS-programmet er organisert gjennom ansvarsfordeling mellom overvåkningskomiteen, to styringsutvalg, forvaltningsmyndighet, en norsk forvaltningsorganisasjon, attesteringsmyndighet, og sekretariatet. 
Programmet har fire satsingsområder:

Innovasjon: Dette satsingsområde skal fremme forsknings- og innovasjonsinfrastrukturer og -kapasiteter og har to spesifikke mål: 

  • Øke antall forskere som jobber grenseregionalt og internasjonalt sammen med næringslivet innenfor ØKS sine satsingsområder 
  • Øke forskning og innovative aktiviteter i ØKS-regionen.

Grønn økonomi: Satsingsområdet skal fremme produksjon og distribusjon av energi fra fornybare kilder, støtte energieffektivitet og smart energiforvaltning samt bruk av fornybar energi i offentlige infrastrukturer. Her finnes det tre spesifikke mål: 

  • Øke antall av kooperasjoner for utvikling av ny teknikk, nye styringsinstrumenter og metoder for å øke produksjon av fornybar energi 
  • Øke bruk av fornybar energi (i forhold til total energibruk) 
  • Minske energiforbruk i offentlige virksomheter

Transport: Dette satsingsområdet skal fremme et multimodalt felles europeisk transportområde gjennom å investere i det transeuropeiske transportnett (TEN-T). Det er satt opp tre spesifikke mål: 

  • Forbedre tilgjengelighet til og i ØKS-regionen 
  • Minske transporttiden for person og gods 
  • Øke miljøvennlig transportarbeid

Sysselsetting: Satsingsområdet skal fremme utvikling av næringsinkubatorer og støtte investeringer for enkeltmannsforetak, mikroforetak og gründere. Videre fremmes bærekraftig sysselsetting og arbeidskraftens rørlighet gjennom integrering av grenseoverskridende arbeidsmarkeder, inklusive felles lokale sysselsettingsinitiativer, informasjons- og rådgivningstjenester og felles utdanning. Det er to spesifikke mål: 

  • Øke sysselsetting i egenforetak, mikroforetak og gründerbedrifter 
  • Øke antall grensependlere