Verden

NORWEP og BVG Associates (BVGA) presenterer mulighetene for utviklingen av det globale havvind markedet det neste tiåret, med fokus på 2020-2024.

JRC er Europakommisjonens interne forskningstjeneste. Dets forskning bidrar til beslutningstagningen i EU med uavhengig, evidensbasert vitenskapelig rådgivning.

JRCs ansvarsområder innen forskning og innovasjon er å;

IEA anbefaler verdens land å bruke krisepakkene sine strategisk for å akselerere grønn vekst, for eksempel ved å investere i energieffektivisering av bygg og el-mobilitet.
For å sikre sunne og bærekraftige hav innen 2030, har FN identifisert fem kritiske områder for suksess. Ett av dem er offshore fornybar energi.
IEA forventer et betydelig fall i energietterspørsel og CO2-utslipp som følge av korona-pandemien.
FN rapport viser til nedgang i maritim transport i 2018, anslår 3,4% vekst for perioden 2019 - 2024
Vindkraft kan redusere årlige CO2 utslipp med en fjerdedel innen 2050.
Et 100% fornybart energisystem innen 2050 er fullt mulig ifølge klimaøkonomer, og vil i tillegg være rimeligere enn dagens system.
Den sirkulære økonomien danner nye måter å skape verdier på og endrer hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. På denne måten endrer den sirkulære økonomien også arbeidsverdenen.
DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.