Akvakultur og marin bioteknologi

Illustrasjonsbilde

Fiskeoppdrett, skalldyr og vannlevende planter er en av de raskest voksende matsektorene i verden og den sørger allerede for halvparten av all fisk vi spiser. I Europa står akvakultur for omtrent 20% av fiskeproduksjonen og ansetter i overkant av 80 000 mennesker. 

Gjennom Blå Vekst ønsker Europakommisjonen å øke bidraget fra akvakultursektoren ved å legge til rette for økt samhandling og felles prioriteringer. For å få dette til ønsker kommisjonen å redusere administrative oppgaver, øke tilgjengeligheten til sjø og hav, øke konkurransekraften og utnytte konkurransefortrinn som høy kvalitet og gode miljø- og helsestandarder.
Akvakultur er den raskest voksende sektoren innen Blå Vekst, og det er særlig EU-programmene Horisont 2020 og Interreg som er relevante for norske aktører på dette feltet, og de samme EU-programmene utmerker seg for aktører interessert i havbunnsgruvedrift.

Blå bioteknologi

Blå bioteknologi er et av satsingsområdene under Blå Vekst og dette området setter søkelyset på utforsking og utnyttelse av marine organismer for å utvikle nye produkter. Havforskning på biologisk mangfold kan gjøre oss i stand til å utvikle nye legemidler eller industrielle enzymer som tåler ekstreme forhold, og som dermed har stor økonomisk verdi. På lang sikt forventer EU at sektoren vil tilby jobbmuligheter og betydlig vekst. 

EU som tilrettelegger

Gjennom å satse på blå bioteknologi og akvakultur ønsker EU å slutte opp om innsatsen som legges ned i EU- og EØS-land. En samordnet aksjon fra EU kan på dette tidlige stadiet av utviklingen stimulere til vekst og legge til rette for tilgang til konkurransedyktige nisjer, samtidig som at det marine miljøet ivaretas.