Nøkkelinformasjon Blå Vekst

Illustrasjonsbilde

Blå vekst er en langsiktig EU-strategi for å støtte bærekraftig vekst i den marine og maritime sektor som helhet, og bidra til at Europa vedlikeholder og styrker sin rolle i den blå økonomien på over €1,3 billioner. EU støtter særlig tiltak som retter seg mot deres hovedsatsingsområder som er blå energi, akvakultur, cruise- og kystturisme, blå bioteknologi og havbunnsgruvedrift.

Strategi

EUs Blå Vekst-strategi består av tre komponenter:

1. Særlige tiltak for integrert havpolitikk 

  • Forbedret kunnskap om marine og maritime miljøer 
  • Maritim planlegging for å sikre en bærekraftig og effektiv forvaltning av aktiviteter på havet 
  • Integrert havovervåkning for å gi myndighetene et bedre bilde av hva som foregår på havet 

2. Havområdestrategier for å sikre mest hensiktsmessig sammensetning av tiltak for å fremme samarbeid og bærekraftig vekst som tar hensyn til lokale klimatiske, oseanografiske, økonomiske, kulturelle og sosiale faktorer. 

3. Målrettet innsats innen spesifikke aktiviteter: 

  • Blå energi
  • Akvakultur
  • Cruise- og kystturisme 
  • Blå bioteknologi
  • Havbunnsgruvedrift 

Europaparlamentet og Europakommisjonen lanserte i november 2016 en felles agenda for fremtidens hav, med forslag om 50 tiltak for sikre, rene og bærekraftige hav i Europa og resten av verden. Den omfatter tre prioriterte innsatsområder, nemlig: 1) forbedring av de internasjonale regler for havforvaltning, 2) reduksjon av presset på havene fra menneskelige aktiviteter og tilrettelegging av betingelsene for en bærekraftig blå økonomi, 3) styrking av internasjonal havforskning og datainnsamling. Agendaen er EUs respons på FNs bærekraftsmål, spesielt nummer 14 "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling".

For å sikre en bærekraftig blå økonomi på globalt nivå, samarbeider FN, EU og USA med flere for å lage bærekraftige strategier på tvers av landegrenser i Europa.

Praksis

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), Horisont 2020, The Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans), Ocean Energy ERA-NET og Interreg er alle programmer og initiativer som spiller en viktig rolle i utviklingen av en bærekraftig blå økonomi.

Norske fylkeskommuner og kommuner deltar i europeiske samarbeidsnettverk som CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions), Nordsjøkommisjonen, BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) og Union of Baltic Cities (UBC).