Nyeste Blå Vekst

[16.04.21] Havbaserte applikasjoner og markeder ligger ofte langt fra kysten, og står overfor viktige offshoreutfordringer, for eksempel behovet for ren energi.
[12.04.21] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[09.04.21] Integrering av havsenergiteknologier i energisystemer på øyer og kystområder kan skape synergier mellom den økonomiske sektoren og energisektoren.
[26.03.21] Prosjektet skal samle, analysere og valorisere marint søppel.
[22.01.21] Systemet kan komplementere satellittnavigasjonssystemer når disse ikke fungerer optimalt grunnet forstyrrelser.
[20.01.21] Ved å samle eksisterende kompetanse og dele god praksis, skal prosjektet fremskynde utviklingen av ORE-sektoren.
[11.01.21] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[04.01.21] Havvind, hydrogen, batterier, CCS og grønn skipsfart er blant teknologiene som vil være viktigst for å nå klimamålene.
[16.12.20] Fartøyet vil ha en kombinasjon av batteridrift og hydrogendrevet brenselcelle.
[03.12.20] Dersom vi forvalter havene riktig, kan vi produsere seks ganger mer mat fra havet. Innen 2050 kan det også skapes 12 millioner nye blå arbeidsplasser.
[19.11.20] EU har et mål om 300GW havvind innen 2050, som er en 25-dobling fra dagens nivå. Offshore vind blir sett på som et viktig verktøy for å nå målet om klimanøytralitet.
[16.11.20] Arbeidsutvalget for fornybar energi i Norsk Industri anbefaler at det etableres et offentlig/privat samarbeid som kan låse opp hydrogenmulighetene.