Smarte byer og lokalsamfunn

Smarte byer og lokalsamfunn

Smarte byer og lokalsamfunn (Smart Cities and Communities) er satsinger som skal bidra til å løse lokalsamfunnets utfordringer innen felt som energi, transport og arealbruk gjennom tverrsektoriell teknologi og løsninger.

Hva er en smart by?

En smart by er en digitalisert by der tekniske løsninger virker sammen for effektivisering av ressurser og tjenester på tvers av sektorer. Når ulike IT-systemer innen områder som energi, transport, avfallshåndtering, helse og samfunnssikkerhet kommuniser med hverandre, realiseres gevinster som bedre ressursbruk, bedre informerte beslutninger og mer bærekraft. Dette letter dagliglivet for folk og gjør tjenester mer brukervennlige. Et eksempel er nytten av smartgrid i boliger. Basert på kopling av informasjon om døgnprisene på strøm og husstandens energibruksvaner, foreslår systemet automatisk en ny strømsparingsplan.

Hvordan jobber en smart by?

For å lykkes med satsingene må de være langsiktige, og omfatte de riktige partnerne. Kristiansand by har tatt med Framtidens bydel Bjørndalen-prosjektet fra det norske Framtidens byer-nettverket over i det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (EIP SCC). Samarbeidspartnere fra næring og FoUoI inngår. Bjørndal-prosjektet kan nå videreutvikles gjennom læring fra det europeiske nettverket, der man også treffer likesinnede byer i andre europeiske land for felles prosjekter. Smart by-satsinger må forankres i befolkning og politikk og tas inn i kommunale planer med tilhørende budsjett. Bare prosjekter som alt er i gang kan oppnå støtte fra EUs Horisont 2020-program.