Tidevannsenergi

Horizon 2020-prosjektet forbedrer strukturelle og operasjonelle aspekter ved power take-off systemet for Minestos Deep Green kite-baserte tidevannsenergi.
Den blå økonomien, og særlig offshore fornybar energi, vil være en viktig bidragsyter til EUs mål om klimanøytralitet i 2050.
For å sikre sunne og bærekraftige hav innen 2030, har FN identifisert fem kritiske områder for suksess. Ett av dem er offshore fornybar energi.

Det internasjonale byrået for fornybar energi er en mellomstatlig organisasjon etablert i 2009 for å fremme bruk av fornybar energi. Byrået har 160 medlemmer itillegg til EU. 

Europa leder innen tidevannsenergi, og kapasiteten i bølgekraft-sektoren har økt stabilt de siste fem årene. Kina og Canada blir sentrale konkurrenter.
Global Goals, Ocean Opportunities viser hvordan man kan utnytte mulighetene i havet samtidig som man tar hensyn til miljøet.
Bølge-og tidevannskraft har et stort potensial, men betydelige kostnadsreduksjoner må til for at disse skal kunne konkurrere med havvind. 
Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.