Bærekraftskalkulator beregner effekt for ulike scenarier

EUCAL

Det EU-finansierte prosjektet European Calculator (EUCALC) har utviklet et innovativt nettbasert verktøy, The Transit Pathways Explorer, som alle med interesse for bærekraftig utvikling kan benytte til å generere informasjon om den sannsynlige effekten av ulike alternativer eller scenarier.

I motsetning til andre modeller innen dette feltet er EUCALC designet for å sette brukerne i førersetet. Et online verktøy spesielt utviklet for pedagogiske formål blir også utviklet. EUCALC-prosjektet har vært et forsøk på å utvikle en ny type modell som representerer samspillet mellom menneskelige aktiviteter, klimaendringer og bærekraftsmål og implikasjoner dette har for politikkutforming-

Kan velge ambisjonsnivå

Pathways explorer gjør det mulig for brukere å velge og kombinere alternativer som representerer fire ambisjonsnivåer for endring i rundt 60 områder som er relevante for bærekraft. Den projiserer deretter effekten av disse valgene for aspekter som utslipp, arealbruk, arbeidskraft, samt dødsfall forårsaket av luftforurensning, enten for enkelte europeiske land eller for EU som helhet.

Sammenhenger tas med

Den underliggende modellen gjenspeiler det faktum at ulike bærekraftaspekter er avhengige av hverandre. Et eksempel er transport: Dersom du ser på bilbruk og veidekke, må du også vurdere at biler trenger veier, og at veier krever materiale som betong. Dette betyr at modellen trenger en node som knytter seg til andre relevante sektorer - for eksempel sementproduksjon, som også krever energi. I et komplekst system er det veldig vanskelig å finne ut hvordan bestemte ambisjonsnivåer påvirker de ulike sektorene. Kalkulatoren kan umiddelbart vise om du skaper nytte.

Atferdsendringer også tatt med i beregningene

European Calculator er et av de første forsøkene på å modellere energisystemet i bredere sammenheng med atferdsendringer. Tidligere modeller har en tendens til å først og fremst fokusere på teknologiske aspekter. Innovasjon og insentiver vil ikke være nok til å bygge en karbonnøytral fremtid, livsstilsendringer er også nødvendig. På transportområdet kan for eksempel teknologiske fremskritt kunne redusere utslippene med rundt 60%, men de resterende 40% må komme fra endringer i individuell oppførsel – eksempelvis økt bruk av offentlig transport eller elbiler.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning