Rapport: Anbefalinger for norsk satsing på hydrogen

Hydrogen Norsk Industri

Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i fremtidens energisystem. Arbeidsutvalget for fornybar energi i Norsk Industri har sett på hvordan Norge kan forbli en viktig energieksportør i et marked som blir stadig grønnere. Rapporten anbefaler at det etableres et offentlig/privat samarbeid med ambisiøse mandater som kan låse opp mulighetene som ligger i grønt og blått hydrogen.

Tidligere i år lanserte EU en hydrogenstrategi i forbindelse med Green Deal-satsingen, og det samme har Tyskland og Norge gjort. Ifølge Europakommisjonen er fornybart hydrogen, eller grønt hydrogen, essensielt for omstillingen til et klimanøytralt samfunn innen 2050. Samtidig utelukker ikke EU blått hydrogen i enovergangsfase.

Rapporten fra arbeidsutvalget peker på at Norge raskt bør posisjonere seg for å levere utslippsfri energi til EU, og sørge for at vi forbli en relevant energieksportør i fremtiden. Myndigheter og selskaper innen utvinning og transport av naturgass bør sammen komme på banen for å realisere blå hydrogenproduksjon med CO2-lagring slik at energi basert på norsk naturgass forblir relevant for EU i perioden 2030 frem mot 2050. Langskip-prosjektet er et viktig steg i riktig retning. Samtidig er det viktig å ta høyde for at EU i hovedsak vil satse på grønt hydrogen, og Norges hydrogeneksport bør være faset over til grønn hydrogen innen 2050, produsert fra offshore vindparker. Dersom Norge skal få på plass et tidlig hjemmemarked for både havvind, hydrogen og grønn prosessindustri, er det avgjørende at man lykkes med å omstille norsk leverandørindustri som allerede sitter på mye nøkkelkompetanse. Det forutsetter økt offentlig-privat samarbeid

Arbeidsutvalget har identifisert fem anbefaler:

  1. Etablere ordninger for å sikre langsiktighet og forutsigbarhet for hydrogen på både produsent- og konsumentsiden.
  2. Etablere langsiktige støtte- og garantiordninger for investering og drift slik at private aktører oppnår en akseptabel avkastning på omlegging til ren produksjon.
  3. Aktivt benytte Norge sin offentlige innkjøpsmakt til å skape et marked forhydrogen-løsninger.
  4. Føre en aktiv industripolitikk mot EU.
  5. Etablere et "Joint Industry Project" med offentlige og sentrale industrielle aktører som deltakere.

For mer informasjon, les rapporten i sin helhet her.

Bilde © Norsk Industri Olje & Gass

Artikkel fokus
Marked