Rapport: Bærekraftig havøkonomi

OECD havøkonomi

OECD presenterer nye måter å beregne verdien av ressursene i havet. Rapporten trekker også frem viktige tiltak som skal femme bærekraftig veksts i havøkonomien, deriblant innovasjonsnettverk. 

Verdiskapingen fra havet er ventet å øke mye frem mot 2030, og ifølge OECD kan den dobles innen 2030. Det er derimot utfordrende å sette verdi på ressursene og sammenligne data ettersom det er store variasjoner i hvor de enkelte land innhenter sin statistikk. OECD anbefaler derfor at man videreutvikler systemer for verdisetting av havøkonomien, og understreker samtidig at det er svært viktig at veksten tar hensyn til miljøets bæreevne. Her vil større satsing på forskningsinfrastruktur, tilgjengeliggjøring av data og en standardisert tilnærming spille en sentral rolle.

Rapporten trekker også frem betydningen innovasjonsnettverk har på bærekraftig vekst i havøkonomien, samt viktigheten av koblinger mellom næringsaktører, forskningsmiljøer og forvalting. Den viser i tillegg eksempler på hvordan havøkonimen kan vokse på en bærekraftig måte, som offshore vind, miljøvennlig skipsfart og fundamenter for vindturbiner som kan fungerer som kunstige korallrev. OECD understreker at man må øke koblingen mellom digitalisering, tverrfaglig forskning og innovasjon.  

For mer informasjon, kan hele rapporten leses her.

Bilde © OECD

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked