Rapport: Byenes fremtid

JPI

EU-institusjonenes vitenskapelige fellestjeneste – Joint Research Centre – publiserte nylig rapporten The Future of Cities.  Den identifiserer hvilke utfordringer europeiske byer vil stå overfor i fremtiden, og kommer med anbefalinger for fremtidens bypolitikk.

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, men i fremtiden vil over halvparten av europeiske byer oppleve befolkningsnedgang. Det er derfor viktig at endring skjer på en integrert, rimelig og bærekraftig måte innen eksisterende grenser. Det er også forventet at byer vil dekke enda større områder enn tidligere, og byene må derfor optimalisere hvordan det offentlige rom utformes og brukes. Luftforurensning og tett trafikk vil også bli et økende problem, og andelen personbiler bør derfor reduseres betraktelig. Da må byene ha et godt og effektiv kollektivtilbud og ta i bruk elektriske kjøretøy. Delemobilitet vil også spille en viktig rolle.

Med økende sosiale forskjeller og en stadig mer variert befolkning, må byene i tillegg sørge for et tilstrekkelig antall rimelige boliger. Samtidig må boligene være bærekraftige, og man må også forberede seg på og få på plass tiltak mot vannknapphet og energifattigdom. Videre vil en aldrende befolkning kreve ytterligere tilpassing av infrastruktur og tjenester.

Selv om byer står overfor mange utfordringer, understreker rapporten at de i økende grad bidrar til positive samfunnsendringer. Bærekraftige byer vil bli spesielt viktig for å oppnå bærekraftsmålene og Parisavtalen. Et godt samspill mellom EU-institusjoner og europeiske byer kan bidra til å gjøre Europa verdensledende i å finne løsninger på fremtidige utfordringer som byene står overfor. Det er også viktig at det tas mer hensyn til innbyggernes økende engasjement i politiske prosesser.

Rapporten bygger på data som medlemslandene sender inn til Eurostat. Det finnes også en interaktiv nettside for Future of the cities. Les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Offentlig forvaltning