Rapport: Byenes potensial for mat i sirkulærøkonomien

Sirkulærøkonomi for mat

En tredjedel av all mat som produseres i dag, kastes. Dagens matsystem er basert på en lineær modell som genererer betydelig mer avfall og utslipp sammenliknet med et sirkulært system. Omlag en fjerdedel av utslippene målt pr år kommer fra jordbruksindustrien. Ved å gå over til en sirkulær økonomi designet for mat, vil man kunne forbedre klima, fremfor å skade det.

Byer spiller en viktig rolle i oppstarten av et sirkulært system. Dette på bakgrunn av at det forventes at 80% av maten vil konsumeres i byer innen 2050. Tidspunktet for å sette i gang en omstilling av matproduksjonen er god; trendene de siste årene viser at forbrukere er mer bevisst på hvor maten de spiser kommer fra og i hvilken grad produksjonen er bærekraftig.

Rapporten publisert av Ellen MacArthur Foundation, trekker frem flere forslag til hva som kan gjøres for å opprettholde matproduksjonen uten at det går på bekostning av klima. Jordbruksindustrien bør øke fokuset på å benytte seg mer av bevaringsjordbruk, som blant annet innebærer mindre vending av jord. Skogslandbruk og generelt mindre bruk av sprøytemidler trekkes også frem som gode alternativer. Byer bør vurdere subsidieringsmuligheter til bønder som driver bærekraftig jordbruk.

Ettersom mesteparten av maten konsumeres i byene, er det byenes ansvar å håndtere avfallet på best mulig måte. Biprodukter kan for eksempel brukes til å lage nye matprodukter, dyrefôr, gjødsel, nye materialer eller bioenergi. Markedsføring vil spille en sentral rolle, da forbrukerne er mer bevisste og vil vite i hvilken grad maten er bærekraftig produsert. Promotering av plantebasert protein trekkes frem som et godt tiltak.  

40% av verdens dyrkede mark befinner seg innen en 20-km radius rundt byene. Rapporten anbefaler å etablere et sterkere samarbeid mellom byer og bønder innenfor denne radiusen. På denne måten får byen lokalprodusert mat, og kan samtidig kutte utslipp knyttet til transport.  

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning