Rapport: Den globale økonomien er mindre sirkulær enn for to år siden

Circularity gap 2020

I dag er det bare 8,6% av den globale økonomien som er sirkulær – for to år siden var 9,1% sirkulær. Circularity gap report 2020 trekker frem eksempler fra hele verden på hvordan praktisk implementering av sirkulærøkonomi og strategier for sirkulærøkonomi er en hverdagsrealitet.

Nedgangen i andel av den globale som er sirkulær kan forklares gjennom tre relaterte trender:

  • Raskere utvinning av materialer
  • Materialene er bundet opp i bygg, infrastruktur, maskiner og lignende
  • Lite resirkulering og bruk av resirkulert materiale, selv om dette øker

Disse trendene er godt integrerte i tradisjonen for bruk-og-kast i den lineære økonomien. Det kan dermed se mørkt ut for å lukke materialkretsløpet dersom vi fortsetter som før.

De senere årene har flere land implementert en mer sirkulærøkonomisk politikk og veikart for å oppnå høyere grad av sirkulær økonomi. Dette er helt essensielt for omstillingen til en sirkulær økonomi, og vil være umulig uten at enkeltland tar ansvar.

Omstillingen til en sirkulær økonomi tjener det høyere målet om å forhindre ytterligere og akselerert miljøforringelse og sosial ulikhet. Det endelige målet er å etablere et bærekraftig, trygt og sosialt rettferdig samfunn for menneskeheten. Som angitt i FNs bærekraftsmål og Parisavtalen, har land en viktig og sentral rolle å spille. Noen land opererer godt innenfor de økologiske grensene til planeten, men uten å tilfredsstille visse grunnleggende sosiale behov. Andre land dekker i økende grad grunnleggende behov, men gjør det ved å overskride planetens bæreevne.

Les rapporten i sin helhet her.

 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning