Rapport: Digitale, grønnere og mer motstandsdyktige jobber

Submitted by Martine Farstad on tir, 15/06/2021 - 11:34
Digital, greener and more resilient - Insights from Cedefop’s European skills forecast

Megatrender som automatisering, grønn omstilling, og aldrende befolkning, sammen med koronapandemien, endrer det europeiske arbeidsmarkedet. Cedefop har forsøkt å gi et langsiktig perspektiv på endringer i hvilke ferdigheter som blir nødvendige og hvilke jobber som vil trenge mennesker – altså en ferdighetsprognose. Dette kan være et nyttig bidrag for beslutningstakere, eksperter, og andre interessenter.

Cedefop belyser funn fra scenarier som inkluderer Covid-19, automatisering og EUs Green Deal. Signalene fra rapporten bør sees som viktige ledetråder som sier noe om strukturelle skifter i økonomien og gir innblikk i hvorfor arbeidsmarkedet endrer seg.

Covid-19 forsterker eksisterende trender

Et viktig funn er at det kan se ut som om koronapandemien forsterker megatrender heller enn å endre spillereglene. Tjenestesektorens økende betydning, økende automatisering og digitalisering, og økende polarisering av arbeidsmarkedet fortsetter. Slike trender ledsages av økende etterspørsel etter ferdigheter på høyt nivå som må tilegnes en aldrende befolkning. Cedefop peker på at allerede før koronapandemien hadde nesten halvparten av den voksne befolkningen et potensielt behov for å forbedre eller fornye ferdighetene sine.

Automatisering kan gi ytterligere polarisering av arbeidsmarkedet

Et annet sentralt funn er at økende automatisering vil føre til at flere arbeidsgivere erstatter folk med teknologi. Koronapandemien forsterker denne trenden da smittevern og smitterisiko gjør det mer attraktivt å benytte teknologi som erstatning for mennesker. Dette gjelder særlig de med «lave» eller «middels» ferdigheter. Personer i yrker som krever høyt kvalifisert arbeidskraft, eksempelvis fagpersoner, er mindre utsatt for å bli erstattet av teknologi. Dette kan også føre til en økning i etterspørselen etter fagpersoner med særlig viktige ferdigheter – særlig innen teknologi.

Trenger informasjon for fremtidens utdanning og opplæring

Cedefop påpeker at det er like viktig å forstå hvilke type jobber som sannsynligvis forsvinner, og hvilke ferdigheter som vil bli viktige, samt hvilke nye jobber som vil dukke opp som følge av utviklingen innen AI eller andre teknologiske fremskritt. Denne informasjonen vil være sentral for fremtidens utdannings-, opplærings- og ferdighetsstrategier. 

Disse scenariene er ment å bidra til refleksjon over trender på arbeidsmarkedet mot 2030 og støtte kunnskapsbasert politikkutforming innen yrkesutdanning, ferdigheter og relaterte områder.

Les hele rapporten, Digital, greener and more resilient - Insights from Cedefop’s European skills forecast, her.

 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Kategorier