Rapport: EUs handlingsplan for sikker tilgang til kritiske råvarer

rapport kritiske råvarer

Europa må ha tilgang på kritiske råvarer for å lykkes med en grønn og digital omstilling, men er i dag avhengig av tredjeland. Kommisjonens nye handlingsplan skal bidra til å diversifisere forsyningen fra tredjeland, samt gjøre EU mindre avhengig av import ved hjelp av sirkulærøkonomi.

Europa trenger kritiske råvarer til vindturbiner, solcellepaneler, batterier og elbiler. En sikker forsyning har lenge vært en utfordring, og koronapandemien har vist i hvor stor grad globale forsyningskjeder kan bli forstyrret. Handlingsplanen knyttes tett opp mot både Green Deal og EUs nye industristrategi, og ble lansert samtidig med en oppdatert liste over kritiske råvarer som vil bli viktig for EUs industri fremover. I tillegg ble det lagt fram en såkalt Foresight Study som ser på framtidige utfordringer og hvordan konkurransen om ressursene vil utvikle seg.

Handlingsplanen foreslår en rekke tiltak for å sikre tilgangen til råvarer, deriblant:

  • Opprettelse av en europeisk råvareallianse for å sikre tilgangen til råmaterialer. Alliansen består av industri, forskningsinstitusjoner, medlemsland og andre relevante aktører som sammen skal identifisere investeringsmuligheter og forbedre rammevilkårene for de ulike verdikjedene for råvarer.
  • Fremme forskning og innovasjon på kritiske råvarer gjennom Horisont Europa, Det europeiske regionalfondet og nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer.
  • Kartlegge muligheten for gjenbruk av kritiske råstoffer.
  • Identifisere gruve- og bearbeidingsporsjekter i Europa. Her vil kullregionene prioriteres.
  • Utvikle strategiske internasjonale partnerskap for å sikre en diversifisert forsyning. I 2021 vil EU starte pilotpartnerskap med Canada og interesserte land i Afrika.

For mer informasjon, les handlingsplanen i sin helhet her.

Bilde © EU-kommisjonen

Artikkel fokus
Marked